Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160346
Title: مطالعه‌ی شکافت هسته‌های برانگیخته Th 224 تولید شده در واکنش‌های 16O+208Pb در چهارچوب مدل آماری تصحیح شده کرامرز
Authors: هاله ملک‌زاده
Keywords: شکافت، مدل آماری، کثرت نوترون‌های خروجی قبل از فرایند شکافت
Issue Date: 1394
Abstract: در این پایان‌نامه سعی داریم در چهارچوب مدل آماری اصلاح شده، و با محاسبه سد شکافت با در نظر گیری اثر دما و مؤلفه اسپین در امتداد محور تقارن هسته، K، تحول شکافت هسته برانگیخته 224Th خلق شده در واکنش‌های 16O+208Pb را شبیه سازی کنیم. برای بدست آوردن خصوصیات سد شکافت از مدل اصلاح شده قطره مایع و همچنین در تعیین چگالی ترازها، از مدل گاز فرمی استفاده خواهیم نمود. در نهایت با تعیین پهناهای خروج نوترون، گاما و پهنای شکافت و استفاده از روش مونت کارلو و نوشتن یک برنامه کامپیوتری سعی به برآورد تعداد نوترون‌های خروجی قبل از فرآیند شکافت و زمان شکافت برای هسته‌های برانگیخته 224Th خواهیم نمود و تأثیر در نظرگیری دما و مؤلفه اسپین در امتداد محور تقارن را در فرایند شبیه سازی تحول شکافت این هسته‌ها مورد بررسی قرار خواهیم داد. دیده می‌شود که ارتفاع سد شکافت با افزایش دما کاهش و با افزایش اسپین افزایش می‌یابد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک هسته‌ای
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160346
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1292.pdf6.11 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.