جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160330
عنوان: اثر ساختار یونی بر خواص انتقالی و ترمودینامیکی مایع‌های یونی حلقوی آلفاتیک آمونیوم‌دار موجود در باتری‌های لیتیمی به عنوان الکترولیت
نویسنده: حمیدرضا صادقیان
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: در این تحقیق ارتباط میان ساختار یونی و خواص توده چهار مایع یونی که به طور گسترده‌ای در باتری‌های فلز لیتیمی به عنوان الکترولیت به کار می‌روند ،بررسی شده است.کلید این آنالیز کمیت ممان اهرم بار (CLM)می‌باشد که با استفاده از محاسبات ساختار الکترونی تعیین می‌گردد.همبستگی بین این خاصیت و خواص تجربی ویسکوزیته ،هدایت،چگالی،دمای انتقال شیشه‌ای و همچنین انرژی درونی محاسبه شده توسط اصول اولیه کوانتومی نشان داده شده است.رابطه میان CLMوبرخی از نمایه‌های QSPR(روابط بین خاصیت و ساختار کوانتومی ) مانند انرژی‌های بستگی زوج یون،فلز یون ،انرژی هایHOMO(بالاترین اوربیتال پر شده)وممان دوقطبی نیز بررسی شده است.این کمیت همبستگی خوبی با خواص یونی ذکر شده نشان می‌دهد.این تحقیق در زمینه تاثیر چرخش و تقارن مولکولی روی خواص انتقالی و ترمودینامیکی این مایع‌های یونی الکترولیتی دیدگاه موثری ایجاد می‌نماید.
توضیحات : پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی -فیزیک
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160330
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
مجموعه(های):Chemistry شیمی

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1501.pdf7.27 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.