جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160329
عنوان: مطالعه‌‎ی فعالیت و ساختار نانو ذره کاتالاز
نویسنده: سحر دهقانی
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: کاتالاز به عنوان یک آنزیم آنتی‌اکسیدان، کاتالیزکننده واکنش تبدیل هیدروژن پروکسید به آب و اکسیژن می‌باشد. نظر به این نقش آنزیم و پیشرفت‌های در حال حاضر فناوری نانو در زمینه‌های مختلف از جمله پروتئومیکس و انتقال دارو، در این مطالعه نانوذرات کاتالاز با روش حلال زدایی و با استفاده از اتانول و گلوتارآلدهید به ترتیب به عنوان عامل حلال زدا و عامل اتصال دهنده عرضی تهیه شدند. فاکتورهای مؤثر بر فرآیند سنتز مانند مقدار اتانول، مقدار گلوتارآلدهید، سرعت چرخش همزن مغناطیسی، زمان سنتز و... بهینه شدند. ویژگی‌های نانوذرات حاصل شامل، اندازه ذرات، ریخت شناسی سطح و تغییرات ساختاری آن‌ها با استفاده از روش‌های اسپکتروسکوپی بررسی و همچنین پارامترهای سینتیکی نانوذرات، بر اساس رابطه میکائیلیس-منتن تعیین شدند. به علاوه به منظور بررسی پایداری ترمودینامیکی نانوذرات از دو ماده فعال سطحی کاتیونی دودسیل تری متیل آمونیوم برمید (DTAB) و آنیونی سدیم دودسیل سولفات(SDS) استفاده شد. همه‌ی ویژگی‌ها و پارامترهای تعیین شده با کاتالاز طبیعی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از بهینه‌سازی شرایط سنتز نانوذرات نشان داد که به ازای ۰/۱ میلی گرم آنزیم، مقدار ۴ میلی لیتر اتانول، ۱۲/۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر گلوتارآلدهید و محیط بافر فسفات ۵۰ میلی مولار و ۰/۷ pH ، تا ۷۰٪ فعالیت آنزیمی باقی می‌ماند. در این شرایط شعاع متوسط نانوذرات سنتز شده ۷۸/۵۳ نانومتر می‌باشد. بررسی‌ طیف‌های فرابنفش-مرئی و مادون قرمز-تبدیل فوریه نشان می‌دهد که تغییرات ساختاری نانوذرات در سطح ساختار سوم و دوم است. مطالعه اثر ماده فعال سطحی کاتیونی DTAB و ماده فعال سطحی آنیونی SDS بر آنزیم طبیعی و نانوذره کاتالاز نشان داد که تمایل نانوذرات آنزیمی به بر‌هم‌کنش با ماده فعال سطحی کمتر بوده و واسرشتگی آن کمتر از آنزیم طبیعی است. بررسی پارامترهای سینتیکی آنزیم طبیعی و نانوذره نشان داد که مقادیرKm و Vmax برای نانوذره سنتز شده هر دو کاهش می‌یابند.
توضیحات : پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی تجزیه
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160329
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
مجموعه(های):Chemistry شیمی

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1499.pdf2.11 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.