جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160328
عنوان: ارائه‌ی یک روش‌ترکیبی‌جهت مکان‌یابی‌خطا در شبکه توزیع هوشمند با حداقل تجهیزات‌اندازه‌گیری
نویسنده: آذر افراسن
Keywords: شبکه توزیع، شبکه هوشمند، مکان‌یابی‌خطا، روش امپدانسی، تبدیل موجک پیوسته، فرو ولتاژ
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: شبکه‌های توزیع در تمام سطوح شهر‌ها و روستاها گسترده شده‌اند. لذا هر فیدر دارای انشعاب‌ها، زیر انشعاب و بارهای زیر خط می‌باشد. مکان‌یابی‌دقیق خطا در سیستم‌های توزیع باعث بهبود شاخص‌های قابلیت اطمینان و بازده آن‌ها می‌شود. در‌ این پایان‌نامه یک روش‌ترکیبی‌جدید برای مکان‌یابی‌خطای تکفاز به زمین در شبکه‌های توزیع پیشنهاد می‌گردد. ابتدا با استفاده از روش امپدانسی مکان‌ها و فاصله‌های ممکن خطا مشخص خواهد شد و در ادامه جهت بخش‌یابی‌مکان اصلی خطا از دو روش پیشنهادی تبدیل موجک پیوسته و فرو ولتاژ استفاده می‌گردد. در روش اول از تبدیل موجک پیوسته در مقیاس‌های متفاوت انرژی سیگنال استخراج، و فرکانس خطای اصلی مشخص و با فرکانس مکان ممکن مقایسه و بخش خطا تعیین می‌گردد. در روش دوم با استفاده از الگوریتم امپدانسی تعیین می‌شوند. سپس خطاهای مشابهی بطور جداگانه در محل‌های ممکن تعیین‌شده، شبیه‌سازی می‌شوند. در ادامه ولتاژ ابتدای فیدر ذخیره می‌شوند و دامنه و فاز اختلاف ولتاژ‌ها تعیین و بانک داده آنلاین تولید می‌شود. برای تشخیص خطای حقیقی، داده‌های‌این بانک با دامنه و زاویه اختلاف ولتاژهای بدست آمده و ثبت‌شده (در ابتدای فیدر) مقایسه می‌شوند. محل واقعی خطا با مقدار تطبیق هر محل خطای ممکن تعیین می‌شود.
توضیحات : پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-قدرت
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160328
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
مجموعه(های):Electrical Engineering مهندسی برق

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1490.pdf1.26 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.