جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160327
عنوان: بررسی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره لیسه دریایی Peronia peroneii
نویسنده: سیده‌زهرا مرتضوی
Keywords: حلزون دریایی، عصاره، ضدمیکروبی، ضداکسیدانی ، همولیتیک
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: پژوهش حاضر، باهدف بررسی فعالیت‌های ضد‌میکروبی عصاره‌های مختلف حلزون دریایی گونه پرونیا پرونی انجام گرفت. عصاره خام حلزون دریایی Peronia peronii، با حلال‌های متانول، اتانول و آب از کل بافت بدن استخراج شد. اثر ضدمیکروبی عصاره‌های مختلف بر گونه‌های (Escherichia coli) اشرشیاکلای، (Staphylococus aureus)استافیلوکوکوس اورئوس، (Klebsiella pneumonia) کلبسیلا پنومونی و (Candida albicans)کاندیدا آلبیکنز، با روش‌های ریزرقیق‌سازی و انتشار دیسک مورد بررسی قرار گرفت و همچنین حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی برای هرکدام از گونه‌های باکتری و قارچی تعیین شد. میزان کشندگی سلولی با استفاده از آزمون کشندگی ناپلوس آرتمیا انجام شد. ظرفیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی نیز با روش مالون‌دی‌آلدهید بررسی شد. همچنین آزمون همولایتیک برای بررسی میزان لیزکنندگی گلبول‌های خونی توسط عصاره‌های استخراجی نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که هیچ یک از عصاره‌ها در غلظت‌های پایین 50 و100 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر خاصیت ضدباکتریایی از خود نشان ندادند و اثر کشندگی بر باکتریها نداشته‌اند. در غلظت 200 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر عصاره‌های متانولی تأثیر بیشتری بر مهار رشد باکتری اشرشیاکلای داشتند و همچنین عصاره متانولی در روش ریز رقیق سازی خاصیت ضدباکتریای قوی¬تری علیه باکتری استافیلوکوکوس و کلبسیلا (غلظت 50 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر) داشته است. در خاصیت ضدقارچی بهترین فعالیت با تأثیر بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنز را عصاره اتانولی در غلظت 200میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و سپس عصاره متانولی در غلظت 200میلی‌گرم بر میلی‌لیتر داشتند. بیشترین میزان خاصیت آنتی‌اکسیدانی برای عصاره‌های متانولی و سپس عصاره اتانولی مشاهده شد. ویژگی کشندگی سلولی عصاره‌های استحصالی که بر روی آرتمیا اندازه‌گیری شد نشان داد که همه عصاره‌های بررسی ‌شده دارای خاصیت کشندگی سلولی هستند که بیشترین کشندگی مربوط به عصاره اتانولی >متانولی و آبی است. بین خاصیت سیتوتوکسیک عصاره متانولی با عصاره آبی هیچ‌گونه اختلافی وجود نداشت. همچنین خاصیت همولایتیک که لیزکنندگی گلبول‌های قرمز را در خون انسان در چهار غلظت مورد بررسی قرار داد نشان داد که بیشترین درصد همولیتیکی مربوط به عصاره اتانولی با 65/16 درصد می‌باشد. خواص ضدمیکروبی و کشندگی عصاره‌های استخراج ‌شده از حلزون دریایی به وجود ترکیباتی مانند پپتید Dolabellanin B2 نسبت داده‌ شده است که مطالعه و جداسازی چنین ترکیباتی از حلزون دریایی که دارای خواص ضدمیکروبی بوده می‌تواند به‌عنوان آنتی‌بیوتیک‌های طبیعی در صنایع پزشکی و داروسازی مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.
توضیحات : پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست فناوری دریا
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160327
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
مجموعه(های):Fisheries شیلات

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1489.pdf1.81 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.