جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160326
عنوان: مدل‌سازی شرایط تشکیل هیدرات در حضور مخلوط الکترولیت‌‌‌ها با استفاده از معادله‌ی حالت و GE-mixing rule
نویسنده: مجتبی زارع‌زاده
Keywords: هیدرات، مخلوط الکترولیت، معادله حالت، قانون اختلاط انرژی اضافی گیبس
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: در‌ این کار از معادله حالت VTPR برای توصیف فاز بخار و مایع استفاده شده است. قانون اختلاط استفاده شده، هم‌نام معادله حالت می‌باشد که مدل LIFAC/LIQUAC را به‌عنوان مدل ضریب فعالیت سیستم‌های الکترولیتی، با معادله حالت ذکر شده ‌ترکیب می‌کند. از ویژگی‌های بارز مدل VTPR-LIFAC عدم احتیاج به پارامترهای بحرانی الکترولیت‌ها می‌باشد، پارامترهایی که مقادیر گزارش شده برای آنها محدود و با عدم قطعیت همراه است. در فاز هیدرات نیز از مدل نهایی چن-گائو استفاده شده که علاوه بر مفهوم جدیدی که در مدل ابتدایی مطرح کرده بودند، در این مدل جدید، محاسبات را بر مبنای فوگاسیته قرار دادند و برهم‌کنش‌های مهمان-مهمان را نیز در مدل جدید خود لحاظ کرده‌اند. در ابتدا پارامترهای موجود در فاز هیدرات برای انواع گازهای تشکیل دهنده‌ی گاز طبیعی برازش شد و سپس با استفاده از پارامترهای برازش شده، توانایی مدل در محاسبه‌ی دما و فشار تشکیل هیدرات در مورد مخلوط دوتایی گاز و همچنین چندین نمونه گاز طبیعی از جمله گاز پالایشگاه پارسیان مورد سنجش قرار گرفت. گازهای مورد بررسی در این کار متان، اتان، پروپان، ایزوبوتان، نرمال بوتان، هیدروژن سولفید، دی‌اکسیدکربن و نیتروژن می‌باشد. نتایج همخوانی خوبی با داده‌های تجربی داشت به‌طوری که میانگین خطای مطلق فشار تشکیل هیدرات مربوط به 1282 داده‌ی تجربی بدون حضور بازدارنده برابر با 98/5 محاسبه شد. در گام آخر نیز فشار تشکیل هیدرات در حضور بازدارنده‌‌های الکترولیتی مورد محاسبه قرار گرفت. نمک‌‌های مورد استفاده در این کار سدیم کلرید و پتاسیم کلرید بودند. برهم‌کنش‌‌های یون‌‌های تشکیل دهنده‌ی این الکترولیت‌ها با آب و همچنین با ‌یکدیگر به منظور محاسبه‌ی بهتر فعالیت آب با استفاده از داده‌‌های ضریب اسمزی در دمای پایین مورد برازش قرار گرفت. میانگین خطای مطلق فشار تشکیل هیدرات مربوط به 225 داده‌ی تجربی با حضور بازدارنده نیز برابر با 36/9 محاسبه شد.
توضیحات : پايان‌نامه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160326
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
مجموعه(های):Chemical Engineering مهندسی شیمی

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1488.pdf3.28 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.