Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160325
Title: بررسی شخصیت در شکل‌گیری متن روایی دو رمان دفاع مقدس (ملاقات در شب آفتابی و ظهور)
Authors: رضا رضایی
Keywords: دفاع مقدس، رمان، شخصیت‌پردازی، علی مؤذنی، ملاقات در شب آفتابی، ظهور
Issue Date: 1395
Abstract: رمان یکی از انواع مهم ادبیات داستانی است و شخصیت و شخصیت‌پردازی از عناصر اصلی یک رمان محسوب می‌شود. نویسنده با شخصیت‌پردازی، خصوصیات و ویژگی‌های اشخاصِ داستان را آشکار می‌سازد. در این پژوهش، با اتکا به مبانی نظریِ شخصیت و شخصیت‌پردازی، دو رمان ملاقات در شب آفتابی و ظهور نوشته‌ی علی مؤذنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌‌اند. هدف از تحلیل و بررسی این دو رمان، واکاوی تکنیک‌های شخصیت‌پردازی نویسنده، انواع شخصیت‌های داستان و بررسی نقش راوی در شکل‌گیری متن روایی اثر است. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی و به صورت مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است. بررسی و تحلیل رمان بر اساس توصیف مستقیم و غیر مستقیم که دو شیوه‌ی اصلی شخصیت‌پردازی هستند، به میزان توفیق نویسنده در پرداخت شخصیت‌های رمان اشاره می‌کند که در پایان با ارائه‌ی تحلیل ها و آمارها، نتایج نشان داده می‌شود. رویکرد غالب نویسنده در پردازش شخصیت‌ها، استفاده از شیوه‌ی توصیف غیر مستقیم بوده است که از میان انواع شگردهای توصیف غیر مستقیم، گفت‌وگو بیشترین کاربرد را داشته است. نویسنده تاثیراتی را که جنگ می‌تواند بر زندگی و خصوصیات و رفتار انسان‌ها بگذارد به خوبی نشان داده است.
Description: پایان‌‏نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160325
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Persian Language & Literature زبان و ادبیات فارسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1487.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.