جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160324
عنوان: جداسازی cDNA هورمون مهار‌کننده گنادی (GIH) در میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) خلیج فارس
نویسنده: زینب صیادیان‌خواه
Keywords: Penaeus semisulcatus ،هورمون مهار‌کننده گناد، cDNA
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: هورمون مهار‌کننده گناد، یکی از هورمون‌های پپتیدی مهم در میگو و دیگر سخت‌پوستان است که نقش مهمی در تولید‌مثل دارد. این هورمون، بلوغ جنسی را با مهار سنتز ویتلوژنین (پروتئین پیش‌ساز زرده) کنترل می‌کند. در این تحقیق توالی نوکلئوتیدی و توالی اسید‌آمینه‌ی ORF (قالب خواندن باز) cDNA‌ی GIH از میگوی ببری سبز خلیج فارس، Penaeus semisulcatus گزارش می‌شود. RNA تام از اندام X میگو استخراج و برای سنتز cDNA استفاده شد. قالب خواندن باز GIH با استفاده از آغاز‌گر اختصاصی ژن، تکثیر و تعیین توالی شد. نتایج تعیین توالی نشان داد که ORF GIH 291 نوکلئوتید دارد. این ORF یک پپتید پیش‌ساز را کد می‌کند که شامل 96 اسید‌آمینه، با جایگاه پردازش احتمالی آلانین و آسپاراژین ( جایگاه 17 و 18) است. پپتید بالغ شامل 79 رزیدوی اسید‌آمینه است و مشابه دیگر اعضای خانواده CHH/MIH/GIH دارای 6 اسید‌آمینه سیستئین حفاظت شده است. وزن مولکولی، PI تئوری، شاخص نا‌پایداری و شاخص آلیفاتیک و GRAVY به ترتیب 80/9393 دالتون، 33/8 ، 02/44 ، 58/76 و 485/0 محاسبه شد.
توضیحات : پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160324
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
مجموعه(های):Biology زیست‌شناسی

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1475.pdf2.08 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.