جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160323
عنوان: تاثیر سورفکتانت‌های غیر یونی و حلال بر واکنش‌های باز شیف سنتزی جدید و یون‌های فلزی و تعیین ثابت تشکیل کمپلکس‌ها با استفاده از روش‌هایCu(II)،Co(II)، Ni(II) و OPA، EFA و RAFA
نویسنده: محمود غیاثی‌گندمانی
Keywords: آنالیز فاکتور کاهش مرتبه، آنالیز فاکتور تکاملی
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: تشکیل کمپلکس باز شیف سنتزی جدید با یون‌های فلزی Co(II)، Ni(II) و Cu(II) در حلال‌های اتانول، استونیتریل و دی متیل سولفوکسید به روش تیتراسیون طیف سنجی فرابنفش- مرئی و آنالیز فاکتور کاهش مرتبه(RAFA) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نسبت استوکیومتری برای کمپلکس‌های باز شیف با هر سه یون‌ فلزی در حلال‌های فوق، 1:1 بود. همچنین با استفاده از تکنیک آنالیز فاکتور تکاملی(EFA) و روش تصویرسازی اورتوگونال(OPA)، تعداد صحیح گونه‌های اصلی موجود در مخلوط تعیین شدند. نتایج حاصل از روش نسبت مولی، EFA و OPA یکسان بودند. نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از مرحله اول RAFA (PCA) مقایسه شدند. نتایج نسبت مولی، EFA، OPA و PCA با یکدیگر مطابقت داشتند و نشان دادند که تنها دو جزء اصلی در تمامی سیستم‌ها حضور دارند. ثابت تشکیل مشروط کمپلکس‌ها با استفاده از برنامه RAFA تخمین زده شد، در این فرآیند سهم لیگاند از ماتریس داده‌های جذبی حذف شد به نحوی که ثابت پایداری کمپلکس به عنوان عامل بهینه ساز عمل می‌کند. فرآیند به سادگی با طیف خالص لیگاند ترکیب شد و مرتبه ماتریس داده‌های اصلی با حذف اطلاعات لیگاند از ماتریس داده‌های اصلی کاهش پیدا کرد. ترتیب ثابت‌های تشکیل کمپلکس‌های باز شیف با کاتیون‌های سری اول فلزات واسطه از سری ایروینگ- ویلیامز پیروی می‌کند. همچنین نتایج نشان دادند که ثابت تشکیل در حلال با ثابت دی الکتریک کمتر، بیشتر از مقدار آن در حلال با ثابت دی الکتریک بیشتر است. علاوه بر این، فرایند تشکیل کمپلکس به ماهیت و غلظت سورفکتانت بستگی دارد. وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس به غلظت سورفکتانت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
توضیحات : پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی -گرایش تجزیه
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160323
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
مجموعه(های):Chemistry شیمی

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1472.pdf1.41 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.