آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
تاثیر سورفکتانت‌های غیر یونی و حلال بر واکنش‌های باز شیف سنتزی جدید و یون‌های فلزی و تعیین ثابت تشکیل کمپلکس‌ها با استفاده از روش‌هایCu(II)،Co(II)، Ni(II) و OPA، EFA و RAFA 94

کل بازدیدها طی یک ماه

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
تاثیر سورفکتانت‌های غیر یونی و حلال بر واکنش‌های باز شیف سنتزی جدید و یون‌های فلزی و تعیین ثابت تشکیل کمپلکس‌ها با استفاده از روش‌هایCu(II)،Co(II)، Ni(II) و OPA، EFA و RAFA 1 2 0 1 1 0 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1472.pdf 16

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 52
France 13
Austria 8
Iran 5
United States 4
Germany 3
United Kingdom 2
Italy 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Nanjing 24
Paris 13
Guangzhou 10
Fuzhou 9
Vienna 8
Jinan 3
Buffalo 2
Shanghai 2
Mashhad 1
Milan 1