آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
آنالیز رگرسیونی در نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار و تعمیم‌های آن 88

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
آنالیز رگرسیونی در نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار و تعمیم‌های آن 3 1 2 0 0 0 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1471.pdf 18

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 51
France 14
Austria 4
United States 4
Germany 3
Iran 2
Italy 2

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Nanjing 23
Paris 14
Guangzhou 10
Fuzhou 9
Vienna 4
Jinan 3
Buffalo 2
Milan 2
Shanghai 2
Fars 1