جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160321
عنوان: بررسی ویژگی‌های حماسی جنگنامه کشم و جرون‌نامه
نویسنده: محسن حیدری
Keywords: حماسه، حماسه تاریخی، قدری، جنگنامه کشم، جرون‌نامه
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: منظومه‌ی جنگنامه کشم و جرون‌نامه منسوب به « قدری » از حماسه‌های تاریخی دوره‌ی صفوی است که در شرح دلاوری‌ها و رشادت‌های ایرانیان در برابر سپاهیان پرتغالی برسر تصاحب جزیره قشم و هرمز نوشته شده است. قهرمان اصلی هر دو اثر، امام قلی‌خان، فرزند الله وردی‌خان و حکمران فارس است که در پایان به دست شاه صفی کشته می‌شود. هدف از اجرای پژوهش بررسی عناصر حماسی در جنگنامه‌کشم و جرون‌نامه، تحلیل و مقایسه کارکرد عناصر حماسی موجود و نشان دادن میزان استفاده‌ی آن‌ها از مختصات حماسی است. روش کار به صورت مطالعات کتابخانه‌ای و براساس بررسی و تحلیل متن استوار بوده است. در پژوهش حاضر، پس از معرفی جنگنامه‌ی کشم و جرون‌نامه، ویژگی‌ها و عناصر حماسی تبیین گردیده و نمونه مثال‌هایی از دو منظومه ذکر شده تا کارکرد این عناصر در دو اثر حماسی – تاریخی در قلمرو ادبیات حماسی ایران تشخیص داده شود. براساس یافته‌ها، دستاورد و نتیجه‌ی این پژوهش بیانگر آن است که هرچند دو منظومه با به کارگیری عناصر حماسی به تقلید از شاهنامه فردوسی سروده شده، جرون‌نامه با استفاده از اشعار غنایی و ساقی‌نامه‌ها، ویژگی‌های یک حماسه‌ی مصنوع و تاریخی دوره‌ی صفویه را بیشتر نشان داده است .
توضیحات : پایان‏‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160321
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
مجموعه(های):Persian Language & Literature زبان و ادبیات فارسی

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1452.pdf1.82 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.