Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160320
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorسید‌عباس موسوی-
dc.contributor.advisorمانی آرمان-
dc.contributor.authorشهرزاد محمودشاهی-
dc.date.accessioned2017-08-06T04:15:32Z-
dc.date.available2017-08-06T04:15:32Z-
dc.date.issued1395en_US
dc.identifier.otherT1451-
dc.identifier.urihttp://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160320-
dc.descriptionپایان‏‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانیen_US
dc.description.abstractزمینه و هدف: یکی از سیستم‌های منابع انسانی سودمندی که برای سازمان و کارکنان وجود دارد، سیستم کاری با عملکرد بالا می‌باشد. از طرف دیگر، به شهرت سازمانی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ویژگی‌های رفتاری کارکنان در سازمان‌های مختلف نگریسته می‌شود. هدف: بررسی تأثیر متغیرهای سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و شهرت سازمانی ادراک شده در سازمان‌ها را بر خروجی‌های نگرشی منابع انسانی(رضایت شغلی، تعهد سازمانی، انگیزش شغلی) روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن توصیفی-پیمایشی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه است. جامعه آماری، تمامی بانک‌های موجود در منطقه دو شهر شیراز می‌باشد که تعداد آن‌ها به 45 می‌رسد. بر اساس فرمول کوکران، در سطح خطای 5 درصد، 40 سازمان به عنوان نمونه به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای Spss و Smart Pls استفاده گردید. یافته‌ها: تأثیر مثبت و معنادار سیستم‌های کاری با عملکرد بالا بر شهرت سازمانی ادراک شده و بر رضایت شغلی، ثابت شد. همچنین شهرت سازمانی ادراک شده بر هر سه جزء خروجی‌های نگرشی منابع انسانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. اما تأثیر سیستم‌های کاری با عملکرد بالا بر انگیزش شغلی و بر تعهد سازمانی مورد تائید نیست؛ سیستم‌های کاری با عملکرد بالا می‌تواند از طریق شهرت سازمانی ادراک شده بر خروجی‌های نگرشی منابع انسانی اثر بگذارد. نتیجه‌گیری: با کاربرد مؤثر سیستم‌های کاری با عملکرد بالا، سازمان به شهرت بالایی دست می‌یابد. همچنین با ایجاد سیستم نوینی چون سیستم‌ کاری عملکرد بالا، می‌توان رضایت کارکنان را افزایش داد. سازمانی با شهرت بالا، کارکنانی راضی، متعهد و با انگیزه دارد.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectسیستم‌های کاری با عملکرد بالا، شهرت سازمانی ادراک شده، خروجی‌های نگرشی منابع انسانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، انگیزش شغلیen_US
dc.titleتأثیر سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و شهرت سازمانی ادراک شده بر خروجی‌های نگرشی منابع انسانی(رضایت شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی)-
dc.typeپ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌en_US
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1451.pdf3.24 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.