جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160320
عنوان: تأثیر سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و شهرت سازمانی ادراک شده بر خروجی‌های نگرشی منابع انسانی(رضایت شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی)
نویسنده: شهرزاد محمودشاهی
Keywords: سیستم‌های کاری با عملکرد بالا، شهرت سازمانی ادراک شده، خروجی‌های نگرشی منابع انسانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، انگیزش شغلی
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: زمینه و هدف: یکی از سیستم‌های منابع انسانی سودمندی که برای سازمان و کارکنان وجود دارد، سیستم کاری با عملکرد بالا می‌باشد. از طرف دیگر، به شهرت سازمانی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ویژگی‌های رفتاری کارکنان در سازمان‌های مختلف نگریسته می‌شود. هدف: بررسی تأثیر متغیرهای سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و شهرت سازمانی ادراک شده در سازمان‌ها را بر خروجی‌های نگرشی منابع انسانی(رضایت شغلی، تعهد سازمانی، انگیزش شغلی) روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن توصیفی-پیمایشی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه است. جامعه آماری، تمامی بانک‌های موجود در منطقه دو شهر شیراز می‌باشد که تعداد آن‌ها به 45 می‌رسد. بر اساس فرمول کوکران، در سطح خطای 5 درصد، 40 سازمان به عنوان نمونه به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای Spss و Smart Pls استفاده گردید. یافته‌ها: تأثیر مثبت و معنادار سیستم‌های کاری با عملکرد بالا بر شهرت سازمانی ادراک شده و بر رضایت شغلی، ثابت شد. همچنین شهرت سازمانی ادراک شده بر هر سه جزء خروجی‌های نگرشی منابع انسانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. اما تأثیر سیستم‌های کاری با عملکرد بالا بر انگیزش شغلی و بر تعهد سازمانی مورد تائید نیست؛ سیستم‌های کاری با عملکرد بالا می‌تواند از طریق شهرت سازمانی ادراک شده بر خروجی‌های نگرشی منابع انسانی اثر بگذارد. نتیجه‌گیری: با کاربرد مؤثر سیستم‌های کاری با عملکرد بالا، سازمان به شهرت بالایی دست می‌یابد. همچنین با ایجاد سیستم نوینی چون سیستم‌ کاری عملکرد بالا، می‌توان رضایت کارکنان را افزایش داد. سازمانی با شهرت بالا، کارکنانی راضی، متعهد و با انگیزه دارد.
توضیحات : پایان‏‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160320
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
مجموعه(های):Business Management مدیریت بازرگانی

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1451.pdf3.24 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.