جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160318
عنوان: جداسازی و شناسایی اکتینومیست هم‌زیست اسفنج و بررسی فعالیت آنتی باکتریال آن
نویسنده: مرضیه جاهدی
Keywords: اسفنج، اکتینومیست‌های هم‌زیست، شناسایی مولکولی، فعالیت آنتی‌باکتریال، فعالیت ضدقارچ
تاریخ انتشار: 1393
چکیده: امروزه ظهور عوامل بیماری‌زای مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌های رایج، یک مشکل بزرگ جهانی است و تلاش برای کشف آنتی‌بیوتیک‌های جدید ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس با هدف به دست آوردن اکتینومیست‌های هم‌زیست با اسفنج که توانایی تولید ترکیبات آنتی‌بیوتیکی داشته باشند، دو اسفنج دریایی Halicona simulans و dictyonella sp. به وسیله غواصی از عمق 10-15 متری آب‌های اطراف جزیره خارکو جمع‌آوری شدند. مقداری از بافت مزوهیل درونی هر کدام از اسفنج‌ها هموژنیزه شد و در محیط کشت‌های مارین آگار، SDA و EA کشت داده شدند. 8 سویه اکتینومیست مورد شناسایی مورفولوژیک و بیوشیمیایی قرار گرفتند و پس از آن شناسایی ملکولی آن‌ها با استفاده از توالی‌یابی ژن s rDNA16 انجام شد. نزدیک‌ترین سویه‌های موجود در NCBI به سویه‌های جدا شده در این تحقیق، به ترتیب سویه‌های: Brevibacterium ravenspurgense strain 20, Streptomyces nanhaiensis strain SCSIO 01248, Kocuria marina strain KMM 3905, Nocardiopsis coralliicola strain SCSIO 10427, Micromonospora rifamycinica strain AM105, Streptomyces xiamenensis strain MCCC 1A01550, Micrococcus yunnanensis strain YIM 65004, Actinokineospora fastidiosa strain NRRL B16697 بودند. پس از شناسایی ملکولی، غربال‌گری فعالیت آنتی‌باکتریال با دو روش Cross streak و انتشار از دیسک انجام شد. نتایج این آزمون‌ها نشان داد سویه‌های شماره 4 و 7 قوی‌ترین سویه‌ها بودند. در مرحله بعد، غربال‌گری فعالیت ضدقارچی با دو روش دیسک-آگار و انتشار از دیسک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون دیسک-آگار نشان داد سویه‌های 4، 6، 7 و 8 بیشترین فعالیت ضدقارچی را داشته و از عصاره کلروفرمی و متانولی این سویه‌ها برای آزمون انتشار از دیسک استفاده شد. نتایج این آزمون نشان دهنده عدم فعالیت عصاره کلروفرمی این سویه‌ها بر روی قارچ‌های مورد آزمون بود و از میان عصاره‌های متانولی بیشترین تاثیر از سویه 4 به دست آمد. با توجه به قدرت بالای عصاره متانولی سویه شماره 4، از عصاره متانولی این سویه آنالیز GC-MS انجام شد که بیشترین ترکیبات موجود در این عصاره به ترتیب gamma.-Terpinene با 27 درصد، Limonene با 8 درصد، Phenol, 2,4-bis (1,1-dimethylethyl) با 7 درصد، Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl) با 84/4 درصد و 9,12-Octadecadienoic acid با 72/3 درصد بودند. با توجه به اينكه تعدادی از سويه‌های شناسايی شده در اين تحقيق، خواص ضدباكتريايی و ضدقارچی قابل توجهی را به طور هم‌زمان از خود نشان دادند به نظر می‌رسد پتانسيل انجام تحقيقات تكميلی در اين زمينه وجود دارد.
توضیحات : پايان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست فناوری دریا
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160318
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
مجموعه(های):Fisheries شیلات

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1441.pdf1.28 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.