Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160317
Title: طراحی مفهومی فرآیندهای خالص‌سازی ترکیبات موجود در رافینیت‌های چهار کربنه
Authors: محسن کاکاوند
Keywords: جداسازی، برش چهار کربنه، اقتصاد، طراحی فرآیند، طراحی مفهومی
Issue Date: 1395
Abstract: برش‌های چهار کربنه‌ی متنوعی در صنایع پالایشی و پتروشیمی به صورت رافینیت در فرآیندها به وجود می‌آیند. به دلیل نزدیکی نقاط جوش ترکیبات چهار کربنه به یکدیگر جداسازی و خالص‌سازی یک برش چهار کربنه با دشواری‌های فراوانی مواجه خواهد بود به همین دلیل ارزش اقتصادی رافینیت‌های چهار کربنه در مقایسه با ترکیبات چهار کربنه‌ی خالص بسیار پایین‌تر است. تفاوت زیاد ارزش پولی رافینیت‌های چهار کربنه در مقایسه با هیدروکربن‌های چهار کربنه‌ی خالص ایده‌ی طراحی فرآیندهایی جهت خالص‌سازی و یا مصرف هیدروکربن‌های موجود در اینگونه رافینیت‌ها را ایجاد می‌نماید. در این مطالعه بر اساس اینکه مقدار کدام یک از هیدروکربن‌های چهار کربنه در در برش چهار کربنه‌ی مورد بررسی بیشینه باشد فرآیندهایی برای جداسازی و مصرف هیدروکربن‌های موجود در آن طراحی می‌گردد. با توجه به اینکه مهم‌ترین ترکیبات چهار کربنه عبارتند از بوتادین، بوتان‌ها، ایزوبوتن، 1-بوتن و سیس و ترانس 2-بوتن؛ در این مطالعه فرآیندهایی برای جداسازی برش‌های غنی از بوتادین، غنی از بوتان‌ها، غنی از 1-بوتن و 2-بوتن و غنی از ایزوبوتن طراحی می‌شود و در نهایت فرآیند‌های طراحی شده مورد بررسی اقتصادی قرار گرفته و فاکتور‌های اقتصادی موثر در تصمیم‌گیری اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا در مورد هر رافینیت مشخص گردد کدام یک از طرح‌های صنعتی به لحاظ فاکتورهای اقتصادی شرایط مناسب‌تری را دارند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160317
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1437.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.