آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
طراحی مفهومی فرآیندهای خالص‌سازی ترکیبات موجود در رافینیت‌های چهار کربنه 73

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
طراحی مفهومی فرآیندهای خالص‌سازی ترکیبات موجود در رافینیت‌های چهار کربنه 3 1 1 0 1 2 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1437.pdf 11

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 34
France 14
Austria 7
United States 6
Germany 3
United Kingdom 1
Iran 1
Italy 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Nanjing 14
Paris 13
Guangzhou 9
Vienna 7
Fuzhou 6
Buffalo 2
Shanghai 2
Mcallen 1
Milan 1
Philadelphia 1