جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160314
عنوان: بررسی میزان آمادگی جهت پیاده‌سازی تعالی سازمانی مبتنی بر مدل EFQM
نویسنده: الهه آهوپای
Keywords: مدل تعالی سازمانی ، شرکت لبنی‌مانی ماس، سوارا ، تحلیل شکاف، مدلEFQM
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: زمینه: مدل و الگوهای تعالی سازمانی به‌عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم‌ها در سازمان‌های مختلف به‌کاربرده می‌شوند. با به‌کارگیری این الگوها، یک سازمان می‌تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه‌های "بهبود" مورد ارزیابی قرار داده و عملکرد خود را با سازمان‌های سرآمد مقایسه کند. حوزه اصلی این پژوهش مدل تعالی سازمانی است و در این پژوهش از مدل EFQM به عنوان ابزارهای مهم استفاده می‌گردد. هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان آمادگی جهت پیاده‌سازی تعالی سازمانی بر اساس مدل تعالی کیفیت اروپایی EFQM است. روش‏‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی – توصیفی می‌باشد که به‌صورت میدانی و با توجه به اینکه نتایج آن را می‌توان در شرکت لبنی‌مانی ماس شهرستان فسا به کارگرفت کاربردی است. جامعه آماری شامل 50 نفر از مدیران و کارشناسان که با مفهوم مدل تعالی سازمانی آگاهی داشته‌اند، گردآوری شد. ابزار گردآوري داده‌ها، پرسشنامه‌ای بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM در 9 بعد و 50 سؤال طراحی‌شده است؛ روايی پرسشنامه بر اساس نظر خبرگان و اساتید دانشگاه، پايايی آن با استفاده از ضريب آلفای كرونباخ تأیید شده که 94/0 به دست آمد. پژوهش حاضر در دومرحله انجام گرفت. در مرحله نخست، میزان آمادگی این شرکت در پیاده‌سازی مدل تعالی سازمانی EFQMمورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله دوم، با استفاده از نظر 10 متخصص ابعاد 9 گانه مدل EFQM توسط تکنیک سوارا وزن‌دهی و اولویت‌بندی گردید. یافته‏‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که در بین معیارهای 9 گانه مدل EFQM ، ابعاد کارکنان، منابع شرکا و فرایند که از توانمندساز‌های مدل تعالی EFQM می‌باشد دارای بالاترین سطح آمادگی در پیاده‌سازی مدل EFQM قرار داشتند. با این‌وجود وضعیت شرکت در بعد رهبری و استراتژی که از دیگر توانمندساز‌های مدل تعالی سازمان EFQM به شمار می‌آیند در سطح آمادگی بسیار پایین می‌باشد. همچنین تحلیل شکاف نشان می‌دهد که این شرکت در بعد نتایج کارکنان و نتایج مشتریان دارای سطح آمادگی متوسط باشد. درحالی‌که در بعد نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد دارای سطح آمادگی پایین بوده است. نتایج کلی تحلیل شکاف نشان می‌دهد که میزان آمادگی جهت پیاده‌سازی تعالی سازمانی مبتنی بر مدلEFQM شرکت لبنی‌مانی ماس شهرستان فسا ، در سطح متوسط می‌باشد. همچنین مقایسه نتایج رتبه بندی ابعاد EFQM با استفاده از دو رویکرد تحلیل شکاف و تکنیک SWARAنشان می‌دهدکه تفاوت بسیار زیادی بین نظر کارکنان و خبرگان این شرکت جهت پیاده سازی تعالی وجود دارد.
توضیحات : پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160314
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
مجموعه(های):Industrial Management مدیریت صنعتی

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1429.pdf2.7 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.