آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
ارائه‌ الگويی جهت پايش SWOT ازطريق ايجاد داشبورد مديريتی 73

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
ارائه‌ الگويی جهت پايش SWOT ازطريق ايجاد داشبورد مديريتی 5 3 1 1 2 1 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1427.pdf 34

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 17
Iran 15
France 14
Austria 6
Germany 6
United States 6
Italy 2
United Kingdom 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Paris 13
Nanjing 12
Vienna 6
Guangzhou 3
Buffalo 2
Fuzhou 2
Ghazvin 2
Milan 2
Azad 1
Gostar 1