Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160217
Title: بررسی ابعاد انتظار از ازدواج، شناخت از همسر و تمایل به مشاوره پیش از ازدواج در زوجین در آستانه ازدواج بوشهر
Authors: رضا عرب‌زاده
Keywords: شناخت از همسر، تمایل به مشاوره پیش از ازدواج، انتظار از ازدواج
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: ازدواج و انتخاب همسر اساس شکل‌گیری خانواده است، علت بسیاری از مشکلات خانوادگی و طلاق‌ها عدم انتخاب صحیح، انتخاب بدون شناخت و همچنین انتظارات غیرواقع‌بینانه از ازدواج است که بسیاری از این مشکلات از طریق آگاه‌سازی و آموزش مهارت‌های لازم به زوجین در آستانه ازدواج قابل پیشگیری هستند. هدف: هدف از این پژوهش بررسی ابعاد شناخت از همسر، انتظار از ازدواج و تمایل به مشاوره پیش از ازدواج در زوجین در آستانه ازدواج بوشهر است. روش‏‌شناسی: جامعه آماری این تحقیق، شامل مردان و زنان در آستانه ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشتی و درمانی خیبر بوشهر بود. حجم گروه نمونه شامل 316 نفر از زوجین در آستانه ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشت و درمان خیبر بود که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها ماتریس همبستگی و تحلیل واریانس است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های شناخت از همسر محقق ساخته، تمایل به مشاوره پیش از ازدواج محقق ساخته و انتظار از ازدواج جونز و نلسون (1997) است. یافته‌‏ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش همچنین نشان داد بین شناخت از همسر و انتظار از همسر در سطح معناداری 001/0>P ارتباط معنی‌دار و مثبت وجود دارد. بین شناخت از همسر و تمایل به مشاوره پیش از ازدواج در سطح معناداری 001/0>P ارتباط معنادار مثبت وجود دارد. بین انتظار از ازدواج و تمایل به مشاوره پیش از ازدواج نیز در سطح معناداری 001/0>P ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج پژوهش بر اساس مبانی نظری و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین از نتایج این پژوهش می‌توان در مراکز مشاوره خانواده استفاده کرد.
Description: پایان‏‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160217
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1469.pdf3.76 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.