Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160214
Title: سنجش تأثیر رعایت اخلاق در آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند. مورد مطالعه: شركت بیمه ایران
Authors: شهین قاسمی
Keywords: اخلاق کسب‌و‌کار، بازاریابی اخلاقی، آمیخته بازاریابی اخلاقی خدمات، ارزش ویژه برند، شرکت بیمه ایران
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: با پدیدار شدن تعداد زیاد شرکت‌‏های بیمه در یک دهه اخیر و افزایش رقابت میان آن‌ها، شرکت‌های بیمه برای کسب جایگاه برتر بايد مزيت‌هاي رقابتي خود را افزايش دهند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای کسب مزیت رقابتی، ارزش ویژه برند قوی است. شرکت‌ها درصدد هستند تا با روش‌هایی که به کار می‌برند بر ارزش ویژه برند خود بیفزایند. یکی از مهم‌ترین روش‌های افزایش ارزش ویژه برند، توجه به رعایت اخلاق در بازاریابی است. هدف: هدف از انجام این پژوهش سنجش تأثیر رعایت اخلاق در آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند در شرکت بیمه ایران می‌باشد. روش‌‏شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها یک پژوهش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش استفاده‌کنندگان خدمات شرکت بیمه ایران در شهر بوشهر می‌باشند. با استفاده از روش نمونه‌گیری دسترس، یک نمونه 384 نفری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌‏ها پرسشنامه است. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس صورت گرفت. یافته‌‏ها: یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن است که به طور کلی آمیخته بازاریابی اخلاقی خدمات بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین به صورت جزئی‌تر ابعاد محصول (خدمت) اخلاقی، قیمت‌گذاری اخلاقی، توزیع اخلاقی، ترویج و ترفیع اخلاقی، کارکنان اخلاق‌مدار و شواهد فیزیکی اخلاقی از آمیخته بازاریابی اخلاقی خدمات بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد، اما تأثیر فرایند عملیات اخلاقی بر ارزش ویژه برند مورد تأیید قرار نگرفته است. نتیجه‌‏گیری: شرکت‌های بیمه برای اینکه ارزش ویژه برند خود را تقویت نمایند، باید ارزش‌های اخلاقی را در بازاریابی خدمات خود پر رنگ‌تر نمایند و بر رعایت اخلاق در فعالیت‌های بازاریابی تأکید بیشتری نماید. شرکت‌های بیمه می‌بایست در جهت ارتقاء ارزش ویژه برند خود، از میان ابعاد آمیخته بازاریابی خدمات، بر رعایت اخلاق در ابعاد خدمت (محصول)، قیمت‌گذاری، توزیع، ترویج و ترفیع، کارکنان و شواهد فیزیکی تمرکز نمایند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160214
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1476.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.