Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160212
Title: تحلیل خطر زمین‌لرزه در شهر بیرجند با تاکید بر گسل‌های پنهان
Authors: مهنوش بینا
Keywords: تحلیل خطر زمین لرزه، گسل های پنهان، خراسان جنوبی، بیرجند
Issue Date: 1395
Abstract: در مطالعه حاضر نتایج تحلیل خطر زمین‌لرزه در شهر بیرجند با استفاده از رهیافت احتمالاتی ارائه شده است. این مطالعات به منظور بررسی وضعیت لرزه خیزی شهر بیرجند و با انتخاب گستره طرحی به شعاع 150 کیلومتر صورت گرفته است. استان خراسان جنوبی به مرکزیت شهر بیرجند در گستره پهناوری در شرق ایران واقع شده است. وجود پهنه‌های گسلی با روند‌های مختلف در شرق ایران باعث ایجاد مناطق با توان لرزه‌خیزی بالا گردیده است. شناسایی گسل‌های فعال در مناطقی با پتانسیل جنبشی مانند شرق ایران که توسط نهشته‌های جوان کواترنری پوشیده شده‌اند و آثار آن‌ها پیدا نیست از مسائل اساسی در ارزیابی ویژگی‌های لرزه‌زمین‌ساختی در این ناحیه محسوب می‌شود. در این مطالعه گسل‌های پی‌سنگی در محدوده موردمطالعه شناسایی و نقشه آن‌ها تهیه گردیده است. داده‌های مغناطیس هوایی محدوده مورد مطالعه بررسی و خطواره‌های مغناطیسی با استفاده از فیلترهای مناسب به دست آمده است. در نهایت نقشه های شدت میدان کل مغناطیسی تهیه و براساس آن‌ها 17 گسل پنهان در گستره موردمطالعه شناسایی شده است. برای محاسبه پارامترهای لرزه‌خیزی در ناحیه موردمطالعه از الگوریتم کیکو(1994) استفاده شده است. میزان کاهندگی و تضعیف پارامترهای جنبش زمین با استفاده از رابطه کمپل-بزرگ-نیا(2008) محاسبه شده‌است. سپس تحلیل خطر زمین‌لرزه با استفاده از نرم‌افزار EZ-FRISK صورت گرفته است. نتایج در دو مرحله، نخست محاسبه بیشینه شتاب ناشی از فعالیت چشمه‌های آشکار لرزه‌ای و در مرحله بعد بیشینه شتاب زمین با در نظر گرفتن فعالیت چشمه‌های آشکار و پنهان محاسبه گردید. براساس این نتایج شهر بیرجند در معرض شتاب افقی 39/0 شتاب ثقل زمین قرار دارد که براساس آیین نامه استاندارد 2800 طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، این شهر در پهنه‌بندی با خطر نسبی خیلی زیاد قرار می‌گیرد. بعد از شناسایی گسل‌های پنهان ، شتاب شهر بشرویه از g 08/0به g 35/0 و شهر ده سلم از g 12/0 بهg 4/0 افزایش یافت. بر اساس این نتایج، شهرهای بشرویه و ده‌سلم در پهنه بندی خطر خیلی زیاد قرار می ‌گیرند. شهر اسد آباد با در نظر گرفتن گسل های پنهان شناسایی شده با افزایش شتاب از مقدار g 28/0به g 35/0 از پهنه بندی با خطر نسبی متوسط به پهنه بندی با خطر نسبی خیلی زیاد تغییر می کند. بیشینه شتاب ناشی از فعالیت گسل های پنهان درشهرهای بشرویه، طبس، زهان، درخش، اسدآباد، شهر نهبندان، منطقه ده-سلم و بصیران، منطقه نایبند به دست آمده است.
Description: پایان‏نامه کارشناسی ارشد در رشته ژئوفیزیک - گرایش زلزله شناسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160212
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Geophysics ژئوفیزیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1483.pdf54.26 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.