Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160187
Title: بررسی تأثیر ابعاد اتحاد استراتژیک گروه‌های پژوهشی بر تجاری‌سازی پژوهش و فناوری و عملکرد گروه‌ها در دانشگاه خلیج‌فارس
Authors: محبت جاوید‌فر
Keywords: اتحاد، اتحاد استراتژیک، تجاری‌سازی، عملکرد
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: امروزه یکی از دلایل اصلی پیشرفت سریع توسعه فناوری در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی توجه به فرایند تجاری‌سازي نتایج پژوهش‌های داخلی آن کشورها بوده است. می‌توان نتیجه گرفت که اساس فرایند تجاری‌سازی‌، مشارکت بخش پژوهشی و بخش صنعت در تبدیل نتایج پژوهش‌ها به نوآوری است. تجاري‌سازي پژوهش‌ها و عواید حاصل از آن می‌تواند منابع مالی لازم را براي استمرار حیات دانشگاه‌ها فراهم آورد. از این‌رو ایجاد حلقه اتحاد بين صنعت و دانشگاه که بتواند امكان انتقال دستاوردها و مفاهيم توليدی دانشگاه به صنعت را ميسر سازد و از سوی ديگر نيازها و مشكلات صنعت را برای پيدا كردن راه‌حل‌ها و يا برآوردن نيازها به‌صورت سيستمی به دانشگاه منتقل كند ضروری است. هدف: این پژوهش باهدف بررسی تأثیر اتحاد استراتژیک بر تجاری‌سازی پژوهش و فناوری و عملکرد گروه‌ها در دانشگاه خلیج‌فارس انجام‌شده است و به دنبال پاسخ به این سؤال بوده است که آیا ایجاد اتحاد استراتژیک بین دانشگاه (اعضا هيات علمی) و صنعت (مشتریان پژوهش و فناوری) بر بهبود وضعیت تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی محققان و بهبود عملکرد آنان منجر خواهد شد یا خیر؟ روش‌‏شناسی: پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری اطلاعات توصیفی است. جامعه آماری در این پژوهش گروه‌های آموزشی پژوهشی دانشگاه خلیج‌فارس است. تعداد گروه‌ها 31 گروه می‌باشد. روش نمونه‌گیری نیز، نمونه‌گیری هدفمند بوده است که طی آن 17 گروهی که از حداقل عملکرد پژوهشی و قرارداد ارتباط با صنعت برخوردار باشند، انتخاب ‌شده‌اند. همچنین به‌منظور تجزیه‌‌و‌تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart Pls و نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. یافته‏‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که اتحاد استراتژیک تأثیر مثبت و معناداری بر تجاری‌سازی پژوهش و فناوری و عملکرد دارد. لذا بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان ادعا کرد که ایجاد اتحاد استراتژیک دانشگاه با صنعت به بهبود وضعیت تجاری‌سازی پژوهش و فناوری و عملکرد گروه‌های پژوهشی دانشگاه کمک می‌کند.
Description: پایان‌‏نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160187
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1406.pdf3.1 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.