Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160180
Title: بررسی اثربخشی درمان چشم‌انداز زمان بر راهبردهای انگیزشی و شناختی دانشجویان تعلل‌ورز دانشگاه خلیج فارس
Authors: فاطمه نوروزی
Keywords: درمان چشم‌انداز زمان، راهبرد انگیزشی و شناختی، دانشجوی تعلل‌ورز.
Issue Date: 1395
Abstract: چشم انداز زمان یک درک فردی از زمان است که زندگی روزمره ما را به صورت مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد. درمان چشم‌انداز زمان حالتی از روان‌درمانی می‌باشد که در آن تمرکز زمانی (آگاهی از مفاهیم روانشناسی گذشته، حال و آینده و تعامل آن‌ها)، زمینه‌ی مداخله‎های بالینی می‌باشد. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان چشم‌انداز زمان بر راهبردهای انگیزشی و شناختی دانشجویان تعلل‌ورز دانشگاه خلیج فارس بود. طرح این پژوهش از نوع آزمایشی و با نگاره پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه‌ی دانشجویان دختر مشغول به تحصیل دانشگاه خلیج ‌فارس در سال 95-1394 بود. 300 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به مقیاس اهمال‌کاری سواری (1390) پاسخ دادند. سپس با استفاده از نقطه برش، 36 نفر از دانشجویان دختر تعلل‌ورز به صورت تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش گمارده شدند. درمان چشم انداز زمان (طی شش جلسه)، به عنوان متغیر مستقل و اهداف تسلط، اهداف عملکردی، اهداف اجتنابی، نیاز به شناخت، یادگیری سریع، تعلل‌ورزی تحصیلی، انتظار موفقیت، ارزش تکلیف، سازماندهی، مرور و خود‌تنظیمی فراشناختی به عنوان متغیر‌های وابسته بودند. ابزارهای تحقیق حاضر شامل پرسشنامه‌های چشم‌انداز زمان زیمباردو (1999)، انگیزشی-شناختی زوشو و بارنت (2011) و تعلل بروس و تاکمن (1991) بود. در تجزیه و تحلیل داده¬ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری و کوورایانس یک راهه استفاده شد. نتایج تحلیل کوراریانس چند متغیری نشان دادند که درمان چشم‌انداز زمان موجب بهبود راهبردهای انگیزشی، شناختی و تعلل‌ورزی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شد. نتایج تحلیل آنکوا نشان داد که با کنترل پیش-آزمون‌ها، بین پس‌آزمون‌های اهداف تسلط، اهداف عملکردی، اهداف اجتنابی، نیاز به شناخت، تعلل‌ورزی تحصیلی، انتظار موفقیت، ارزش تکلیف، سازماندهی و خودتنظیمی فراشناختی در گروه‌های آزمایش و گواه تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل آنکوا نشان داد که با کنترل پیش‌آزمون‌ها، بین پس‌آزمون یادگیری سریع در گروه‌های آزمایش و گواه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. بر اساس نتایج تحقیق، درمان چشم‌انداز زمان یک رویکرد درمانی مؤثر برای افزایش راهبردهای انگیزشی و شناختی دانشجویان دختر تعلل‌وز می‌باشد.
Description: پایان‌‏نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160180
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1390.pdf2.86 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.