Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160178
Title: بررسی اثر بخشی روش فنو‌گرافیکس بر عملکرد خواندن و خود پنداره دانش‌آموزان مقطع ابتدایی دارای اختلالات خواندن
Authors: زهرا وفا
Keywords: فنوگرافیکس، نارساخوانی، اختلال‌خواندن، اختلال یادگیری، خود‌پنداره
Issue Date: 1395
Abstract: هدف کلی از انجام پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی روش آموزشی فنو‌گرافیکس در عملکرد خواندن و خود پنداره دانش آموزان مبتلا به نارسا خوانی است. به منظور انجام این پژوهش از روش نمونه‌گيري تصادفی استفاده شد. از میان دانش آموزانی که با توجه به نظر معلمان و تصریح علائم نارساخواني به مرکز اختلال یادگیری معرفی شدند،40 دانش‌آموز پایه دوم ابتدایی مشكوك به نارساخواني انتخاب شد. پس از اجراي آزمون‌هاي تشخيصي شامل آزمون هوشی وكسلر كودكان، آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک، که توسط همکاران روان سنج مرکز اختلالات انجام گرفت، تعداد 30 آزمودنی نارساخوان به منظور اقدامات آزمایشی (10نفر گروه اول،10 نفر گروه دوم و10 نفر گروه کنترل) جایگزین شد. از این 30 دانش آموز، (12دختر و18 پسر) انتخاب گردید. پس از اجرای پیش آزمون در هر سه گروه، گروه آموزشی اول به مدت ۱۲ جلسه، تحت آموزش فنو‌گرافیکس قرار گرفت، گروه آزمایشی دوم در مرکز اختلال آموزش دیدند وگروه گواه هیچ گونه آموزشی ویژه ای دریافت نکرد. پس از آن در هر گروه آزمایشی، پس از اتمام آموزش، پس آزمون و آزمون پیگیری پس از گذشت چهار ماه به اجرا در آمد در پایان داده های بدست آمده با روش آماری تحليل كوواريانس ناپارامتريك (تحليل واريانس بر روي مقادير باقيمانده‌ي غير استاندارد) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت، نتایج حاکی از آن بود که مداخله روش فنو‌گرافیکس، سبب افزایش توانایی مهارت آگاهی واجی (جایگاه صدا در کلمه) و مهارت‌های ترکیب و تجزیه که از مهارت های پایه، اصلی، وضروری خواندن می‌باشد، گردید.کاربرد این روش آموزشی موجب پایداری اثرات درمان (پس از گذشت 4 ماه) در این گروه از دانش آموزان گردید.
Description: پایان‌‏نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160178
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1445.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.