Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160177
Title: تحلیل فرآیندهای سازمانی (مورد مطالعه: فرآیند ترفیع پایه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه خلیج‌فارس)
Authors: مطهره حسینی
Keywords: فرآیندکاوی، مدیریت فرآیند کسب و کار، سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی، شبکه‌های عصبی مصنوعی
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه و هدف: فرآیند محور شدن سازمان‌ها این الزام را ایجاد می‌کند که این سازمان‌ها، فرآیندهای خود را ارزیابی و بازنگری کنند و در صورتی که این مهم صورت نپذیرد، سازمان با مشکلاتی اعم از افزایش هزینه‌های زمانی، نیروی انسانی و مالی مواجه می‌گردد. بدین منظور، پژوهش حاضر بر آن است تا یکی از فرآیندهای دانشگاه خلیج فارس که منجر به ایجاد هزینه‌هایی برای این سازمان شده است را مورد بررسی قرار دهد و با استفاده از داده‌های موجود و استفاده از تکنیک فرآیندکاوی، مدلی از این فرآیند به دست آورده شود. به طور کلی این پژوهش در صدد رسیدن به اهدافی کلیدی همچون شناسایی، ترسیم، اندازه‌گیری عملکرد و بهبود فرآیند ترفیع پایه اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر می‌باشد. روش‌‏شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش فرآیندهایی است که در سیستم ERP دانشگاه خلیج فارس در حال انجام است. از این حجم از فرآیندهای موجود در دانشگاه فرآیند ترفیع پایه به عنوان نمونه انتخاب شد و داده‌های مربوط به یک ساله اخیر این فرآیند از سیستم استخراج گردید. روش نمونه‌گیری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است نمونه‌گیری بر اساس معیار است که با استفاده از تکنیک فرآیند کاوی، داده‌های مربوطه مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش آمار استنباطی، توصیفی و نرم‌افزارهای Microsoft Excel و Disco استفاده شده است. یافته‌ها و نتیجه‏گیری: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که برای به فرجام نهایی رسیدن یک درخواست ترفیع پایه، به طور متوسط 51 روز و 7 ساعت زمان لازم است تا درخواستی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه برای مدیر گروه ارسال شود و در نهایت مورد تائید معاون اداری و مالی قرار گیرد. گلوگاه اصلی این فرآیند در بخش بررسی شورای ترفیع پایه می‌باشد که بیشترین زمان که معادل با 39 روز پس از تائید رئیس پژوهشکده و 34 روز 3 ساعت بعد از تائید رئیس دانشکده است، سپری می‌شود تا درخواستی مورد تائید شورای ترفیع قرار گیرد. به همین منظور، با توجه به زمان زیادی که در این فرآیند صرف بررسی درخواست‌های ترفیع پایه در بخش شورای ترفیع پایه می‌شود؛ تغییراتی مبتنی بر باز مهندسی و مدیریت یکپارچه فرآیندها در الگوی ترفیع پایه دانشگاه خلیج فارس بوشهر ارائه شده است.
Description: پایان‌‏نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160177
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1377.pdf3.41 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.