Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160172
Title: شناسایی و تحلیل ساختار مدل زنجیره تامین حلقه بسته دارو در استان بوشهر
Authors: عاطفه آرمند
Keywords: زنجیره تامین حلقه بسته دارو، لجستیک معکوس، رویکرد تعاملی خیمنز، مدل ‌آلفا پارامتریک، اثرات زیست‌محیطی
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: بهینه‌سازی جریان محصول، کمینه‌سازی اثرات زیست‌محیطی و کمینه‌سازی هزینه‌ها یکی از مهمترین و با ارزش‌ترین مباحث در زنجیره تامین است. به‌گونه‌ای که اگر توجه کافی در این زمینه صورت گیرد، منافع زیادی را برای شرکت به‌دنبال خواهد داشت. زمینه‌ی اصلی این پژوهش زنجیره تامین حلقه بسته در حوزه دارو می‌باشد. هدف: هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل ساختار مدل زنجیره تامین حلقه بسته دارو (کپسول) در استان بوشهر می‌باشد. به ‌طوری که هزینه‌ها و اثرات زیست‌محیطی کمینه گردد. روش‌‏شناسی: روش تحقیق به‌کار رفته در این پژوهش، کاربردی و توصیفی، همچنین ابزار گردآوری داده‌های پژوهش میدانی و کتابخانه‌ای می‌باشد. در این راستا با استفاده از یک نمونه که شامل یک مرکز تولید، یک مرکز توزیع، 17 مشتری، یک مرکز جمع‌آوری و یک مرکز سوزاندن و دفن است و همچنین با استفاده از مصاحبه، داده‌های لازم جمع‌آوری گردید. با توجه به ساختار پنج سطحی طراحی شده، یک مدل ریاضی برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح با رویکرد فازی پیشنهاد گردید. از آنجا که مدل ریاضی دو هدفه و فازی می‌باشد، از روش وزن‌دهی به اهداف و رویکرد تعاملی خیمنز برای حل مدل استفاده شده و مدل در نرم‌افزار LINGO 16 کدنویسی گردیده است. سرانجام یافته‌های پژوهش استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و اقدام به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد گردید. یافته‌‏ها و نتیجه‌‏گیری: یکی از نتایج مهم این پژوهش، شناسایی ساختار مدل ریاضی زنجیره تامین حلقه بسته دارو بوده است. مدل فازی ارائه شده دارای دو هدف کمینه‌سازی اثرات زیست‌محیطی و کمینه‌سازی هزینه‌ها می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی توانسته است با در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامترها، جریان بهینه محصول بین مراکز را در سطح آلفای بهینه نشان ‌دهد.
Description: پایان‌‏نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت صنعتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160172
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1359.pdf2.02 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.