Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160170
Title: ارزیابی اثرات مکمل‌های دانشی بر‌عملکرد زنجیره تامین در شرکت‌های تولیدی (یک مدل ساختار یافته)
Authors: راضیه محمدی
Keywords: مکمل‌ دانش، مدیریت دانش، سوارا، مدیریت زنجیره تامین، عملکرد زنجیره تامین
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: زمینه اصلی پژوهش حاضر مرتبط با مکمل دانش (به عنوان جزئی از مدیریت دانش) در زنجیره تامین می‌باشد. هدف: هدف‌های اساسی پژوهش حاضر عبارتند از: طراحی مدلی جهت ارزیابی اثرگذاری مکمل دانش بر عملکرد زنجیره تامین و بررسی نقاط کلیدی و اولویت بندی هر یک از ابعاد مکمل‌های دانشی. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها پژوهشی توصیفی- پیمایشی و با توجه به هدف، یک پژوهش کاربردی است؛ زیرا، نتایج آن را می‌توان در صنعت مبلمان به‌کار گرفت. دوره زمانی مقطعی و شامل سال‌های 1394 لغایت 1395 می‌باشد. در پژوهش حاضر، جامعه آماری شامل کارگاه‌های تولیدی و فروشگاه‌های مبلمان در شهر شیراز است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان، با توجه به حجم جامعه که با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از صنف دورودگران و مبل‌سازان شیراز 416 برآورد شده، 200 درنظر گرفته شده است. ابعاد مکمل دانش با مطالعه و تعمق بر ادبیات علمی مرتبط شناسایی و سپس، با استفاده از نظر سازندگان و فروشندگان مبلمان مدل طراحی شده مورد سنجش قرار گرفت؛ و در نهایت، با استفاده از نظر اساتید و خبرگان زنجیره تامین و با بهره برداری از پرسش‌نامه تکنیک سوارا ابعاد شناسایی شده اولویت بندی شدند. یافته‌‏ها: مکمل دانش به عنوان یکی از بخش‌های مدیریت دانش از طریق تبادل دانش، بر عملکرد زنجیره تامین تاثیر گذاشته و منجر به بهبود آن می‌شود. اعتماد بین‌سازمانی نیز به عنوان یکی از ویژگی‌های بین‌سازمانی بر تبادل دانش بین شرکا و نهایتا بهبود عملکرد زنجیره تامین تاثیر می‌گذارد. هر دو بعد دانش شامل برنامه‌ریزی و عملیات به دو صورت انحصاری و قابلیت استفاده جهت دستیابی به مکمل دانش مهم و ضروری هستند. به عبارتی دیگر، مکمل‌های دانشی تاثیر گذار بر عملکرد زنجیره تامین از چهار عنصر دانش برنامه‌ریزی انحصاری، قابلیت به‌کارگیری دانش برنامه‌ریزی، دانش عملیاتی انحصاری و قابلیت به‌کارگیری دانش عملیاتی تشکیل شده است. نتیجه‌‏گیری: سیستم اطلاعاتی عامل تاثیر گذاری بر تبادل و مبادله دانش بین شرکا در صنعت مبلمان نیست؛ زیرا، هیچ‌گونه سیستم اطلاعاتی منسجم و کارایی در صنعت مذکور وجود ندارند. همچنین، تداوم رابطه طولانی مدت بین شرکا در صنعت مبلمان عامل تاثیر گذاری بر تبادل دانش نیست و ممکن است چند شریک علیرغم داشتن رابطه طولانی مدت با یکدیگر، هیچ گونه تبادل و مبادله‌ اطلاعاتی با هم نداشته باشند. از طرفی، تبادل دانش رخ داده بین شرکا جهت دستیابی به مکمل‌های دانشی سایرین منجر به بهبود عملکرد زنجیره تامین شده و کارایی، سود و عملیات زنجیره تامین را بهبود خواهد بخشید.
Description: پایان‌‏نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت صنعتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160170
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1358.pdf2.61 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.