Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160167
Title: شرایط مرزی جاذب برای شبیه‌سازی ابزارهای نانواپتیکی با روش FDTD
Authors: سید‌ناصر شجاعی‌حق
Keywords: شرایط مرزی جاذب(PML)، تفاضل متناهی بازه زمان (FDTD)، نانو اپتیک
Issue Date: 1395
Abstract: در این پایان‌نامه، ما به بررسی استفاده از شرایط مرزی جاذب مختلف در روش تفاضل متناهی بازه زمان( FDTD) برای شبیه‌سازی پدیده‌های فیزیکی پرداخته‌ایم. ما فرمول‌بندی مربوطه را در فضای فرکانس و زمان مورد استفاده برای توسعه کد نشان داده‌ایم. راهکارهای متفاوتی مانند شرایط مرزی جذب کامل، شرایط مرزی دوره‌ای( PBC) و لایه‌های کاملا جور(PML ) در نظر گرفته شده است. نشان می‌دهیم که کدام یک از شرایط مرزی برای مسائل مختلف نانو اپتیکی می تواند مناسب باشد. برای تایید راهکار ارائه شده، ما مسائل معمولی در اپتیک را که راه حل تحلیلی انها در دسترس می باشد، در نظر گرفته‌ایم. در ابتدا ما نمونه‌هایی را که هیچ ماده‌ای در مرز نیست، بررسی می‌کنیم. بنابراین می‌توان شرایط جذب کامل را به کار گرفت. به عنوان مثال برهمکنش نور با چند لایه های یک بعدی را می توان با این نوع از شرایط مرزی مدلسازی نمود. سپس ما مواد دی‌الکتریک را درون مرزها امتحان کردیم و بازتاب را از یک لایه نازک لایه‌ نشانی شده روی زیر لایه دی‌الکتریک مورد بررسی قرار دادیم. در این نمونه PML معمولی مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت بازتاب از مواد اشغال‌کننده مرزها را بررسی کردیم. در این مورد یافتن مدل‌های مناسب جهت توصیف خواص اپتیکی مواد پاشنده و پیاده‌سازی آن در روش FDTD حائز اهمیت است. پس ما به تعمیم فرمول PML برای در نظر گرفتن این مدل‌ها نیازمندیم. در این کار طلا نقره و مس را به عنوان ماده پاشنده درون PML در نظر گرفته و مدهای برانگیخته پلاسمونیکی در این مواد را بررسی کرده‌ایم.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک اتمی و مولکولی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160167
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1415.pdf2.11 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.