Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160139
Title: تبدیل گاز دی‌اکسید‌کربن به مواد شیمیایی با ارزش با استفاده از کاتالیست نوری TiO2 اصلاح شده
Authors: ناصر آزاد‌پور
Keywords: کاتالیست نوری، دی‌اکسید‌کربن، دی‌اکسید‌تیتانیوم، 15-SBA و مزوحفره
Issue Date: 1395
Abstract: در این پایان‌نامه کاتالیست فعال نوری TiO2 بر پایه SBA-15 سنتز شد. همچنین دو نوع کاتالیست دیگر با افزودن مس به میزان 1، 2 و 3 درصد وزنی و نیکل به میزان 2 درصد وزنی تهیه گردید. سطح ویژه و اندازه قطر حفره‌ها با اندازه‌گیری ایزوترم جذب و دفع نیتروژن، فاز کریستالی با آنالیز XRD و شکاف بین نواری با آزمون UV-DRS سنجیده شد. نتایج سطح ویژه انواع اصلاح شده در محدوده (m2/g 985-920) بدست آمد. شکاف نواری در همه موارد بدون تغییر (eV 3/3) محاسبه گردید. آزمون XRD نشان داد که در نمونه‌های اصلاح شده با 1 و 3 درصد وزنی مس مقداری فاز روتایل از TiO2 نیز ظاهر می‌شود. عملکرد این کاتالیست‌ها برای تبدیل CO2 به متانول و سایر مواد شیمیایی محلول در آب تحت تابش لامپ UV در راکتورهای پیوسته (در حضور و غیاب سود) و نیمه‌پیوسته بررسی گردید. در همه حالت‌ها کاتالیست نوری اصلاح شده با مس به میزان 2 درصد وزنی بالاترین عملکرد را نشان داد. نمونه کاتالیست اصلاح شده با مس (2 درصد وزنی) در راکتور پیوسته به میزان µmol/g 0/94 متانول (ساعت اول واکنش) تولید نمود که این مقدار در حضور سود (0/2 نرمال) به µmol/g 3/13 افزایش یافت. در سیستم راکتور نیمه پیوسته این کاتالیست پس از h 3 به میزان µmol/g 366 اتانول تولید نمود که پس از h 4 به µmol/g 94 کاهش یافت و شرایط مشابه اتانول تولیدی با کاتالیست نیکل‌دار از µmol/g 9/3 در ساعت سوم به µmol/g 5/8 در ساعت چهارم کاهش یافت.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160139
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1436.pdf4.35 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.