صفحه اصلی مجموعه   Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
b.pdf.jpg1394استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام کلزاحمیدرضا نوریزدان; جعفر وطن دوست; الهه میرزائی دلبری
marzie fallah thesis.pdf.jpg1393شناسایی و رتبه بندی مولفه های چابکی زنجیره تامین تجهیزات فنی و مهندسی صنعت نفت، گاز و پترو شیمیغلامرضا جمالی; مرضیه فلاح
Thesis.pdf.jpg1393اندازه‌گیری هم زمان فلزات سنگین در برخی گیاهان دارویی توسط یک باز شیف سنتزی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعیمریم عباسی طریقت; عبدالرسول فخرایی
MehrAmiri Mohammad_Thesis.pdf.jpg1394ارزیابی پارامترهای دینامیکی خاک ها با استفاده از روش Genetic Expression Programmingامین کشاورز; بهمن نیرومند; محمد مهر امیری
thesis0027.pdf.jpg1382اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ QSAR در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ف‍لاون‍وی‍دب‍ه‌ م‍ن‍ظور م‍دل‌ س‍ازی‌ ای‍ن‌ دس‍ت‍ه‌ از ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ص‍ف‍رپ‍ور،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌- ه‍رم‍زی‌ ن‍ژاد،م‍ح‍م‍درض‍ا; ت‍ش‍خ‍وری‍ان‌; ف‍ره‍م‍ن‍د،م‍ری‍م‌