Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/114498
Title: مقايسه مولكولي میگوی Penaeus semisulcatus و زيرگونه آن P. semisulcatus persicus با استفاده از بخشی از ژنوم میتوکندریایی ناحیه bp8000 تا bp12000
Authors: رویا علیزاده
Keywords: میگوی ببری سبز، زیرگونه میگوی ببری سبز، ژنوم میتوکندری، خلیج‌فارس
Issue Date: 1394
Abstract: میگوی ببری سبز، با نام علمی Penaeus semisulcatus فراوان‌ترین و مهم‌ترین میگوی خلیج فارس است. این گونه به خانواده پنائیده و جنس پنئوس تعلق دارد. براساس الگوی رنگ‌بندی بدن و آنتن شلاقی دو جمعیت مجزا از این گونه در خلیج فارس گزارش شده است. پس از مطالعه جامع‌تر خصوصیات مورفولوژیک و مریستیک، همراه با الگوی الکتروفورزی پروتئین‌ها از بافت‌های مختلف، یکی از گروه‌ها به عنوان زیرگونه گروه دیگر با نام علمی Penaeus semisulcatus persicus معرفی گردید. در سال‌های گذشته، ژنوم میتوکندری به عنوان یک نشانگر مهم جهت تعیین روابط ‌فیلوژنتیک میان گونه‌های مشابه به خدمت گرفته‌ شده است. لذا در این مطالعه قطعه‌ای از ژنوم میتوکندری با طول تقریبی 4050 جفت باز جهت مطالعه روابط فیلوژنتیک میگوی ببری سبز و زیرگونه آن تکثیر و تعیین توالی گردید. جهت تکثیر قطعه فوق زوج آغازگرهای mtF6/mtR6،mtF7/mtR7 و mtF8/mtR8 استفاده شدند. DNA ژنومیک استخراج شده از بافت میگو نیز به عنوان الگو جهت تکثیر قطعات فوق استفاده شد. آغازگرهای فوق به-ترتیب باعث تکثیر قطعاتی با طول تقریبی 1800، 1790و 1470 (نیمی از این قطعه سهم این پایان نامه است) شدند. پس از تعیین ترادف نوکلئوتیدی مشخص شد که در این مطالعه، بخشی از ژنوم میتوکندری با طول 4056 جفت‌باز و 4049 جفت‌باز به ترتیب از گونه و زیرگونه تعیین توالی شده است. نواحی فوق در گونه و زیرگونه واجد ژن‌های NAD4، NAD4L، NAD6، Cytb و بخشی از ژن NAD1 و مولکول-های tRNA-Thr، tRNA-Pro و tRNA-Ser است. روابط فیلوژنتیک میان گونه و زیرگونه با هم¬دیگر و با سایر گونه‌های مشابه با استفاده از ژن‌های NAD4، NAD6، Cytb و بخشی از ژن NAD1، انجام شد. فاصله ژنتیکی میان گونه و زیرگونه براساس ژن‌های فوق به ترتیب 136/0، 191/0، 168/0 و 185/0 محاسبه شد. براساس طول کامل ترادف نوکلئوتیدی به دست آمده نیز فاصله ژنتیکی 007/0±167/0 به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که فاصله ژنتیکی برمبنای ژن‌های فوق بین تعدادی از گونه‌های جنس پنئوس کم‌تر از فاصله ژنتیکی میان گونه و زیرگونه بوده ‌است. اگرچه در مقایسه با سایر گونه‌های جنس پنئوس تفاوت ژنتیکی میان گونه و زیرگونه قابل توجه است، اما قرابت ژنتیکی میان این دو نسبت به سایر گونه‌های جنس پنئوس بیش‌تر است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که تفاوت‌های ژنتیکی گونه و زیرگونه خیلی بیش‌تر از رده‌-بندی در سطح گونه و زیرگونه است و لذا داده‌های حاصل از این تحقیق وجود گونه‌ای پنهان در میگوی -ببری سبز را محتمل و با احتیاط وجود گونه‌ای مستقل را پیشنهاد می‌کند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زیست‌شناسی گرایش سلولی و مولکولی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/114498
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Biology زیست‌شناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1264 Roya Alizadeh.pdf3.95 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.