صفحه اصلی مجموعه  Biology زیست‌شناسی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1397بررسی موتاسیون BRAFV600E در سرطان پاپیلاری تیروئید از طریق بیوپسی مایعسید جواد حسینی; عباس بهزاد بهبهانی; محمدحسین دباغ منش; علی فرهادی; مژگان کریمی
shima parviz.pdf.jpg1396تعیین توالی اگزون شماره‌ی 4 ژن گیرنده LDL در بیماران مبتلا به هایپرکلسترولمی خانوادگی در استان بوشهر باهدف مطالعه جهش‌های جدید احتمالیسیدجواد حسینی; علی موحد; شیما پرویز
T1565.pdf.jpg1394مقایسه مولکولی میگوی ببری سبز خلیج فارس، Penaeus semisulcatus و زیر گونه آن Penaeus semisulcatus persicus با استفاده بخشی از توالی ژنوم میتوکندری: نوکلئوتیدهای ناحیه 12000 تا 16000سید جواد حسینی; صدیقه هاشم نیا; فریبا غلامی دشتی
T1423.pdf.jpg1392جداسازی بیوسورفکتانت از میکروارگانیسم‌های همزیست اسفنج و بررسی کارایی آن در ازدیاد برداشت میکروبی نفت (MEOR)ماندانا زارعی; سیدجواد حسینی; دیانا حمیدی
T1475.pdf.jpg1395جداسازی cDNA هورمون مهار‌کننده گنادی (GIH) در میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) خلیج فارسسید‌جواد حسینی; زینب صیادیان‌خواه
T1440.pdf.jpg1395اثر طول دوره‌ نوری و دما بر انباشت ترکیبات قند در ریزجلبک. Parachlorella sp خلیج فارس به منظور تولید بیواتانولاحمد شادی; دارا باقری; عبدالحمید زیارتی
1264 Roya Alizadeh.pdf.jpg1394مقايسه مولكولي میگوی Penaeus semisulcatus و زيرگونه آن P. semisulcatus persicus با استفاده از بخشی از ژنوم میتوکندریایی ناحیه bp8000 تا bp12000سیدجواد حسینی; صدیقه‌ هاشم‌نیا; رویا علیزاده
final thesis.pdf.jpg1394مقایسه مولکولی میگوی ببری سبز خلیج فارس،Penaeus semisulcatus و زیر گونه آن P.semisulcatus persicus بر اساس بخشی از توالی ژنوم میتوکندری: نوکلئوتیدهای ناحیه 4000تا8000سید جواد حسینی; محمد نظریان
thesis,zarei.pdf.jpg1392(MIH) هورمون ممانعت کننده پوست اندازی cDNA جداسازی خلیج فارس (Penaeus semisulcatus) در میگوی ببری سبزسیدجواد حسینی; احسان زارعی محمودآبادی
b.pdf.jpg1393مقايسه مولكولی میگوی Penaeus semisulcatus و زيرگونه آن P. semisulcatus persicus با استفاده از بخشی از ژنوم میتوکندریاییسید جواد حسینی; سیما ضیاء
b.pdf.jpg1392مقایسه مولکولی میگوی Penaeus semisulcatus و زیرگونه آن P.semisulcatus persicus با استفاده از ITS-I به عنوان نشانگر ژنومیک و 16S rRNA/tRNA val به عنوان نشانگرمیتوکندریاییسید جواد حسینی; مریم سپرهم
Final version payanname Z.N.pdf.jpg1392مقایسه مولکولی میگوی Penaeus semisulcatus و زیرگونه آن P.semisulcatus persicus با استفاده از ITS به عنوان نشانگر ژنومیک و D-Ioop به عنوان نشانگر میتوکندیاییسید جواد حسینی; زهرا نوروزی