آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Transpiration-based micropump for delivering continuous ultra-low flow rates 33

کل بازدیدها طی یک ماه

December 2020 January 2021 February 2021 March 2021 April 2021 May 2021 June 2021
Transpiration-based micropump for delivering continuous ultra-low flow rates 3 1 1 6 4 2 2

فایل های دانلودی

بازدید شده ها

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ukraine 3
United States 2
Vietnam 2

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Fremont 2
Hanoi 2