آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
The effect of increased cognitive load on implicit moral judgement: do we deliberately override our moral intuitions? 8

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
The effect of increased cognitive load on implicit moral judgement: do we deliberately override our moral intuitions? 1 3 1 0 0 1 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Austria 5
Italy 2
United Kingdom 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Vienna 5
Milan 2