آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
The effect of increased cognitive load on implicit moral judgement: do we deliberately override our moral intuitions? 10

کل بازدیدها طی یک ماه

April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018
The effect of increased cognitive load on implicit moral judgement: do we deliberately override our moral intuitions? 0 0 1 0 1 1 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Austria 7
Italy 2
United Kingdom 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Vienna 7
Milan 2