جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/1813/2500
Title: C Lateblight Simulation
Keywords: lateblight;simulation
Issue Date: 1991
URI: https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/2500
Type Of Material: Software
Appears in Collections:College of Agriculture and Life Sciences

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.