جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/1813/2000
Title: 00-048*D Potentilla fruticosa 'Coronation Triumph'
Keywords: Rosaceae
Issue Date: 17-Jun-2003
Publisher: Cornell Plantations
URI: https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/2000
Type Of Material: OTHER
Appears in Collections:College of Agriculture and Life Sciences

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.