Browsing by Titles

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
 
Showing results 145542 to 145561 of 146000 < previous   more >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
36.pdf.jpg1395گرمایش جهانی و تاثیر آن بر موجودات آبزیماندانا زارعی; امل دغلاوی
_Combine.pdf.jpg1392گروه بندی اهداف زیرآب براساس ویژگی های شکلاحمد کشاورز; حبیب رستمی; الهام زمانی
55.pdf.jpg1395گروه‌های زبان و ادبیات عربی حلقه‌هاى مفقوده توسعه صنعت گردشگری ايران با کشورهای عربیعلی ضیغمی
T1480.pdf.jpg1395گسسته‌سازی مستقیم و کاربرد آن در روش‌های بدون شبکه برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیاحمد شیرزادی; حسین حسین‌زاده; علی ترکی
project.pdf.jpg1394گیراندازی نور درون سلول‌های خورشیدی نانوساختار با بهره‌گیری از مدهای اپتیکیاحمد محمدی; تهمینه جلالی; زهرا محمدی
thesis0679.pdf.jpg1390گ‍روه‌ ه‍ای‌ ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌ م‍وض‍ع‍ا ف‍ش‍رده‌ب‍اق‍ری‌ ب‍ردی‌، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌; ی‍زدان‌ پ‍ن‍اه‌، طاه‍ر; رزم‍ی‌، رق‍ی‍ه‌
plan0007.pdf.jpg1389گ‍زارش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍س‍ت‍ن‍دات‌ ن‍ص‍ب‌ و آزم‍ای‍ش‌ ، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ن‍ی‌ ودلای‍ل‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ پ‍س‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌، ارت‍ب‍اط چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ ای‌، ارس‍ال‌ و دری‍اف‍ت‌ ف‍ای‍ل‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ه‍م‍ک‍اری‌ گ‍روه‍ی‌م‍خ‍ت‍اری‌ ف‍ری‍ور ، ح‍ی‍در
plan0056.pdf.jpg1388گ‍زارش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ن‍ش‍ور طراح‍ی‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ و اس‍ت‍ق‍رار آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ه‍م‍ک‍اری‌ گ‍روه‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌م‍خ‍ت‍اری‌ ف‍ری‍ور،ح‍ی‍در
plan0017.pdf.jpg1388گ‍زارش‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ س‍روی‍س‍ه‍ا،اس‍ت‍ان‍دارده‍ا، ف‍ن‍اوری‍ه‍ا، ن‍رم‌ اف‍زاره‍اوس‍خ‍ت‌ اف‍زاره‍ای‌ م‍ورد ن‍ی‍از ب‍رای‌ راه‌ان‍دازی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ س‍ن‍اری‍وه‍ای‌ پ‍ای‍ه‌م‍خ‍ت‍اری‌ ف‍ری‍ور، ح‍ی‍در
plan0035.pdf.jpg1386گ‍زارش‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌:ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍م‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌۱۳۷۳-۱۳۸۵ع‍ل‍وی‌ ، س‍ه‍ی‍لا
plan0037.pdf.jpg1393گ‍زارش‌ طرح‌ طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ م‍رت‍ب‌ س‍ازی‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ خ‍رم‍ای‌ ک‍ب‍ک‍اب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ردازش‌ ت‍ص‍وی‍رک‍ش‍اورز، اح‍م‍د
plan0113.pdf.jpg1391گ‍زارش‌ طرح‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ : ت‍ه‍ی‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر در ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌دروی‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
plan0020.pdf.jpg1391گ‍زارش‌ طرح‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ : ت‍ه‍ی‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر در ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌دروی‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
plan0043.pdf.jpg1391گ‍زارش‌ طرح‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ : ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر در ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌دروی‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
plan0063.pdf.jpg1391گ‍زارش‌ طرح‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر در ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌دروی‍ش‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
plan0024.pdf.jpg1391گ‍زارش‌ طرح‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر در ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌دروی‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
plan0101.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ طرح‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌: ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر در ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌دروی‍ش‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
plan0105.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ طرح‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌: ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر در ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌دروی‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
plan0058.pdf.jpg2009گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌: ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ و واپ‍اش‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌ م‍ول‍ک‍ول‍ه‍ا در ب‍ع‍ض‍ی‌ از س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ح‍ی‍وان‍ی‌ : دز ج‍ذب‍ی‌ م‍ح‍ی‍طی‌ در ی‍ک‌ ب‍اف‍ت‌ ن‍رم‌ق‍ی‍ص‍ری‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌
plan0015.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ق‍طه‌ اش‍ب‍اع‌ ک‍رب‍ن‌ و روش‌ ه‍ای‌ اح‍ی‍اء آن‌م‍ف‍رح‍ی‌ ،م‍س‍ع‍ود