Browsing by Titles

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
 
Showing results 145244 to 145263 of 146140 < previous   more >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
Badrieh Rezaei - Copy.pdf.jpg1394فراتحلیل مطالعات رفتار خرید سبزمنیژه بحرینی زاد; بدریه رضایی
32.pdf.jpg1395فراخوانی شخصیت‌های مقاومت در شعر محمود درويشعلی خضری; نجمه ايزدی
50.pdf.jpg1395فرافکنی در ضرب المثل‌های عربی خوزستانطارق سلامات
1396فراواقعیت، خلسه و بی جنبشی بودریاری در رمان های میزان و مرد در حال سقوط دان دلیلوعبدالمحمد موحد; فهیمه ناصری; ابراهیم درگلاله
47.pdf.jpg1395فرايند واجی ابدال در گويش عربی شهرستان کنگان؛ مطالعه موردی: روستای پرکناصر زارع; احمد حیدری
.pdf.jpg1391فشرده حقیقی در فضاهای ماکسیمال و زیر ماکسیمالمهرداد کاروان جهرمی; لیلا فقیه
final thesis.pdf.jpg1393فشرده سازی تصاویر ابرطیفی با استفاده از اطلاعات مکانیاحمد کشاورز; رضا دیانت; مریم منصوری
Compactness of certain bounded zero-sets in completely.pdf.jpg1393فشردگی صفر مجموعه های اصلی کراندار در فضاهای کاملا منظممهرداد کاروان جهرمی; طاهر یزدان پناه; جواد شکیبا
E. Shahabi.pdf.jpg1394فضاهای سازه شاخکی و فضاهای مرتبط با آنمهرداد کاروان جهرمی; طاهر یزدان پناه; ابراهیم شهابی
thesis.pdf.jpg1392فضاهای پیرافشرده ، فضاهای گردایه وار نرمال و فضاهای گردایه وار هاسدورفمهرداد کاروان جهرمی; عبدالرضا حکیمی برازجانی
pgu.pdf.jpg1393فضای ایده آل اول مینیمال حلقه ی x) C)مهرداد کاروان جهرمی; طاهر یزدان پناه; محبوبه انصاری حقیقی
thesis0121.pdf.jpg1383ف‍اص‍ل‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا ب‍رای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍رخ‍ورد در ه‍ن‍گ‍ام‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ا روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ف‍ی‍وض‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا; م‍ح‍ب‌ پ‍ور،س‍ع‍ی‍درض‍ا; ش‍ف‍ای‍ی‌،ح‍س‍ن‌
thesis0209.pdf.jpg1384ف‍اص‍ل‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا ب‍رای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍رخ‍ورد در ه‍ن‍گ‍ام‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ا روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ف‍ی‍وض‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا; م‍ح‍ب‌ پ‍ور،س‍ع‍ی‍درض‍ا; ش‍ف‍ای‍ی‌،ح‍س‍ن‌
thesis0281.pdf.jpg1385ف‍اص‍ل‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا ب‍رای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍رخ‍ورد در ه‍ن‍گ‍ام‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ا روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ف‍ی‍وض‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا; م‍ح‍ب‌ پ‍ور،س‍ع‍ی‍درض‍ا; ش‍ف‍ای‍ی‌،ح‍س‍ن‌
thesis0005.pdf.jpg1382ف‍اص‍ل‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا ب‍رای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍رخ‍ورد در ه‍ن‍گ‍ام‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ا روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ف‍ی‍وض‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا; م‍ح‍ب‌ پ‍ور،س‍ع‍ی‍درض‍ا; ش‍ف‍ای‍ی‌،ح‍س‍ن‌
thesis0384.pdf.jpg1386ف‍اص‍ل‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ا ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍رخ‍ورد در ح‍ی‍ن‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ ب‍ه‌ روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ف‍ی‍وض‌; ده‍دش‍ت‍ی‌; پ‍ور ح‍ی‍در، ع‍ل‍ی‌
thesis0535.pdf.jpg1387ف‍اص‍ل‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ا ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍رخ‍ورد در ح‍ی‍ن‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ ب‍ه‌ روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ف‍ی‍وض‌; ده‍دش‍ت‍ی‌; پ‍ور ح‍ی‍در، ع‍ل‍ی‌
thesis0480.pdf.jpg1387ف‍رات‍وان‌ ه‍ا و م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ پ‍ذی‍ری‌ ف‍راض‍رب‌ ه‍ای‌ ج‍ب‍ر ه‍ای‌ ب‍ان‍اخ‌ی‍زدان‌ پ‍ن‍اه‌، طاه‍ر; ال‍ی‍اس‌ پ‍ور، اک‍رم‌
thesis0583.pdf.jpg1388ف‍رات‍وان‌ ه‍ا و م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ پ‍ذی‍ری‌ ف‍راض‍رب‌ ه‍ای‌ ج‍ب‍ر ه‍ای‌ ب‍ان‍اخ‌ی‍زدان‌ پ‍ن‍اه‌، طاه‍ر; ال‍ی‍اس‌ پ‍ور، اک‍رم‌
thesis0329.pdf.jpg1386ف‍رات‍وان‌ ه‍ا و م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ پ‍ذی‍ری‌ ف‍راض‍رب‌ ه‍ای‌ ج‍ب‍ر ه‍ای‌ ب‍ان‍اخ‌ی‍زدان‌ پ‍ن‍اه‌، طاه‍ر; ال‍ی‍اس‌ پ‍ور، اک‍رم‌