Browsing by Titles

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
 
Showing results 144797 to 144816 of 146144 < previous   more >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
1395دانشكده مهندسی مطالعه آزمایشگاهی تغییرات توپوگرافی بستر و سرعت سه‌بعدی جریان پیرامون سری پایه‌های پل همگرا-عمودی و واگرا-عمودی و در جهت جریان مستقر در قوس 180 درجه تندمحمد واقفی; امین محمودی; شقایق بن محمد خواجه
thesis0119.pdf.jpg1383داک‌ خ‍ش‍ک‌آب‍ی‍ن‌; پ‍ورم‍ص‍طف‍ی‌،م‍ه‍دی‌
thesis0279.pdf.jpg1385داک‌ خ‍ش‍ک‌آب‍ی‍ن‌; پ‍ورم‍ص‍طف‍ی‌،م‍ه‍دی‌
thesis0003.pdf.jpg1382داک‌ خ‍ش‍ک‌آب‍ی‍ن‌; پ‍ورم‍ص‍طف‍ی‌،م‍ه‍دی‌
thesis0207.pdf.jpg1384داک‌ خ‍ش‍ک‌آب‍ی‍ن‌; پ‍ورم‍ص‍طف‍ی‌،م‍ه‍دی‌
b.pdf.jpg1392دراسة الرموز في ديوان "لماذا تركتَ الحصان وحيداً؟" لمحمود درويشناصر زارع; محمد جواد حصاوی; موسى انزاری
.pdf.jpg1392دراسةٌ في النظائر والنقائض اللغويّة لسورة البقرة في تفسير مجمع البيانسيد حيدر فرع شيرازی; ناصر زارع; فاطمه حاجی زاده
b.pdf.jpg1394دسته‌بندی تکگون‌ها بر اساس ویژگی‌های انژکتیوی، C-انژکتیو و CC-انژکتیو و انتقال آنها از مفاهیم حدی به مولفه‌ها و بر عکسمجتبی صداقت‌جو; رضا شرف‌دینی; سلیمه دهقانی
1251 Leila Yadegari.pdf.jpg1394دلالات الألوان في شعر أديب كمال الدينعلي‌أصغر قهرماني‌مقبل; رسول بلاوي; لیلا یادگاري
66.pdf.jpg1395دلتای ادبیات، تاريخ و جغرافیا (مطالعه موردی خلیج فارس و جزاير ايرانی آن، در معجم البلدان)حسن کاظمی‌سهلوانی
thesis-rahimi.pdf.pdf.jpg1391دو تصویری و دو همواری جبرهای باناخ و مدول های باناخ تصویری تقریبیطاهر یزدان پناه; طیبه رحیمی
2.pdf.jpg1395"دیگر" (The other) و عبدالعزيز بابطین (مطالعه ی موردی: تعامل میان زبان و فرهنگ فارسی و عربی)حسین ابويسانی
thesis0176.pdf.jpg1383دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ب‍رداری‌ روب‍ات‌ پ‍وم‍ا۵۶۰گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; س‍ع‍ادت‍م‍ن‍د، ح‍س‍ی‍ن‌
thesis0060.pdf.jpg1382دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ب‍رداری‌ روب‍ات‌ پ‍وم‍ا۵۶۰گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; س‍ع‍ادت‍م‍ن‍د، ح‍س‍ی‍ن‌
thesis0264.pdf.jpg1384دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ب‍رداری‌ روب‍ات‌ پ‍وم‍ا۵۶۰گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; س‍ع‍ادت‍م‍ن‍د، ح‍س‍ی‍ن‌
1395رابطه دانش آوایی معلمان و مهارت‌های سوادآموزی زبان انگلیسی در فارسی‌زبانانفروغ جنتی جهرمی; فاطمه نعمتی; محمدرضا شمس الدینی
1304 narjes abbasi.pdf.jpg1395رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی معلمان و دانش‌آموزان با هیجان‌های خودآگاه شرم و احساس گناه در دانش‌آموزان مقطع ابتدايي: نقش واسطه‌گری روابط معلم-دانش‌آموز و سبک‌های اسنادیفریده‌سادات حسینی; سید موسی گلستانه; نرجس عباسی
DL Guideline.pdf.jpg1395راهنمای کتابخانه دیجیتال دانشگاه خلیج فارسکتابخانه مرکزی دانشگاه خلیج فارس
18.pdf.jpg1395راهکارهای صرفه جویی درمصرف آب در دانشگاه‌ها و کاربرد مجدد آبسید‌جمال‌الدین هاشمیان
thesis0527.pdf.jpg1387راه‍ک‍اره‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ از FRP ب‍ا ب‍ر ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ای‍ران‍ی‌س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد ، خ‍داک‍رم‌; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌; غ‍ف‍اری‌ گ‍رگ‍ان‍ی‌، س‍ام‍ان‌