Browsing by Titles

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
 
Showing results 144783 to 144802 of 146140 < previous   more >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
T1272.pdf.jpg1394خاصیت‌های‌ اطلاع‌ ا‌ز نمونه‌های‌ مجموعه‌ رتبه‌بندی‌ شدهسعید طهماسبی; محمود افشاری; زهرا محمد‌شاه
19.pdf.jpg1395خلخال شوم: اثری شاخص در انعکاس مختصات ادبیات اقلیمی بوشهرسیدناصر جابری; زهره ملاکی
49.pdf.jpg1395خلیج فارس از منظر منابع جغرافیايی مسلمانان؛ نمونه موردی مسالک و ممالک اصطخری و نخبه‌الدهر انصاری دمشقیاسماعیل سپهوند; شبنم جهانمیر
1396خوشه‌بندی داده‌های تابعی با استفاده از موجکمحمود افشاری; حسین حق‌بین; عباس حیدری
thesis0673.pdf.jpg1390خ‍ان‍ه‌ اف‍لاک‌ (طراح‍ی‌ رص‍دخ‍ان‍ه‌)ح‍س‍ی‍ن‌ آب‍ادی‌; م‍ه‍ن‍دس‌ ن‍ص‍ی‍ری‌; گ‍رام‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
plan0075.pdf.jpg1384خ‍رم‍ا در اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رک‍ه‍ن‌ م‍و،م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌
thesis0055.pdf.jpg1382خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از دری‍ای‍ی‌ج‍ام‍ع‍ی‌،س‍ع‍ی‍د; روان‌ ب‍د،زه‍را
thesis0171.pdf.jpg1383خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از دری‍ای‍ی‌ج‍ام‍ع‍ی‌،س‍ع‍ی‍د; روان‌ ب‍د،زه‍را
thesis0259.pdf.jpg1384خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از دری‍ای‍ی‌ج‍ام‍ع‍ی‌،س‍ع‍ی‍د; روان‌ ب‍د،زه‍را
thesis0674.pdf.jpg1390خ‍وردگ‍ی‌ در س‍ازه‌ه‍ای‌ دری‍ای‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌اح‍م‍د م‍ب‍اش‍ر ام‍ی‍ن‍ی‌; زم‍ان‍ی‌، طاه‍ره‌ و ب‍ن‍ک‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
1395دانشكده مهندسی مطالعه آزمایشگاهی تغییرات توپوگرافی بستر و سرعت سه‌بعدی جریان پیرامون سری پایه‌های پل همگرا-عمودی و واگرا-عمودی و در جهت جریان مستقر در قوس 180 درجه تندمحمد واقفی; امین محمودی; شقایق بن محمد خواجه
thesis0119.pdf.jpg1383داک‌ خ‍ش‍ک‌آب‍ی‍ن‌; پ‍ورم‍ص‍طف‍ی‌،م‍ه‍دی‌
thesis0279.pdf.jpg1385داک‌ خ‍ش‍ک‌آب‍ی‍ن‌; پ‍ورم‍ص‍طف‍ی‌،م‍ه‍دی‌
thesis0003.pdf.jpg1382داک‌ خ‍ش‍ک‌آب‍ی‍ن‌; پ‍ورم‍ص‍طف‍ی‌،م‍ه‍دی‌
thesis0207.pdf.jpg1384داک‌ خ‍ش‍ک‌آب‍ی‍ن‌; پ‍ورم‍ص‍طف‍ی‌،م‍ه‍دی‌
b.pdf.jpg1392دراسة الرموز في ديوان "لماذا تركتَ الحصان وحيداً؟" لمحمود درويشناصر زارع; محمد جواد حصاوی; موسى انزاری
.pdf.jpg1392دراسةٌ في النظائر والنقائض اللغويّة لسورة البقرة في تفسير مجمع البيانسيد حيدر فرع شيرازی; ناصر زارع; فاطمه حاجی زاده
b.pdf.jpg1394دسته‌بندی تکگون‌ها بر اساس ویژگی‌های انژکتیوی، C-انژکتیو و CC-انژکتیو و انتقال آنها از مفاهیم حدی به مولفه‌ها و بر عکسمجتبی صداقت‌جو; رضا شرف‌دینی; سلیمه دهقانی
1251 Leila Yadegari.pdf.jpg1394دلالات الألوان في شعر أديب كمال الدينعلي‌أصغر قهرماني‌مقبل; رسول بلاوي; لیلا یادگاري
66.pdf.jpg1395دلتای ادبیات، تاريخ و جغرافیا (مطالعه موردی خلیج فارس و جزاير ايرانی آن، در معجم البلدان)حسن کاظمی‌سهلوانی