Browsing by Titles

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
 
Showing results 144961 to 144980 of 146010 < previous   more >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
thesis0406.pdf.jpg1386ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ ف‍ش‍رده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; م‍ل‍ک‌ زاده‌; پ‍ور غ‍لام‌، م‍ی‍ن‍ا
thesis0559.pdf.jpg1387ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ ف‍ش‍رده‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از رگ‍رس‍ی‍ون‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ وم‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ن‍رم‌ ( ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ، گ‍داخ‍ت‍ی‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ف‍اص‍ل‍ه‌ ای‌)گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ح‍ی‍دری‌ ، م‍ه‍دی‍ه‌
thesis0408.pdf.jpg1386ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ ف‍ش‍رده‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از رگ‍رس‍ی‍ون‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ وم‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ن‍رم‌ ( ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ، گ‍داخ‍ت‍ی‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ف‍اص‍ل‍ه‌ ای‌)گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ح‍ی‍دری‌ ، م‍ه‍دی‍ه‌
thesis0149.pdf.jpg1383ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ح‍ی‍ط م‍ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; م‍وذن‌ ج‍ه‍رم‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
thesis0309.pdf.jpg1385ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ح‍ی‍ط م‍ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; م‍وذن‌ ج‍ه‍رم‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
thesis0033.pdf.jpg1382ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ح‍ی‍ط م‍ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; م‍وذن‌ ج‍ه‍رم‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
thesis0237.pdf.jpg1384ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ح‍ی‍ط م‍ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; م‍وذن‌ ج‍ه‍رم‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
thesis0094.pdf.jpg1382ش‍ن‍اخ‍ت‌ ف‍ای‍ب‍رگ‍لاس‌ وک‍ارب‍ردآن‌ درس‍اخ‍ت‌ ش‍ن‍اوره‍اس‍ع‍ی‍دج‍ام‍ع‍ی‌; ه‍ن‍رم‍ن‍د،م‍وس‍ی‌
thesis0304.pdf.jpg1385ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ روغ‍ن‌ ه‍ا درص‍ن‍ع‍ت‌ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ل‍وئ‍ن‍ت‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ روغ‍ن‌)گ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا; دش‍ت‍ی‌ ،ح‍م‍زه‌
thesis0232.pdf.jpg1384ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ روغ‍ن‌ ه‍ا درص‍ن‍ع‍ت‌ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ل‍وئ‍ن‍ت‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ روغ‍ن‌)گ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا; دش‍ت‍ی‌ ،ح‍م‍زه‌
thesis0144.pdf.jpg1383ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ روغ‍ن‌ ه‍ا درص‍ن‍ع‍ت‌ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ل‍وئ‍ن‍ت‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ روغ‍ن‌)گ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا; دش‍ت‍ی‌ ،ح‍م‍زه‌
thesis0029.pdf.jpg1382ش‍ن‍اخ‍ت‌ وان‍ت‍خ‍اب‌ روغ‍ن‌ درص‍ن‍ع‍ت‌گ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا; س‍ه‍ول‍ی‌،ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
thesis0145.pdf.jpg1383ش‍ن‍اخ‍ت‌ وان‍ت‍خ‍اب‌ روغ‍ن‌ درص‍ن‍ع‍ت‌گ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا; س‍ه‍ول‍ی‌،ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
thesis0233.pdf.jpg1384ش‍ن‍اخ‍ت‌ وان‍ت‍خ‍اب‌ روغ‍ن‌ درص‍ن‍ع‍ت‌گ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا; س‍ه‍ول‍ی‌،ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
thesis0305.pdf.jpg1385ش‍ن‍اخ‍ت‌ وان‍ت‍خ‍اب‌ روغ‍ن‌ درص‍ن‍ع‍ت‌گ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا; س‍ه‍ول‍ی‌،ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
thesis0528.pdf.jpg1387ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار ب‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اول‍وی‍ت‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍ون‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍د ش‍اخ‍ص‍ه‌ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; رج‍ب‌ زاده‌; ج‍ع‍ف‍ری‌ ، اح‍م‍د
thesis0377.pdf.jpg1386ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار ب‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اول‍وی‍ت‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍ون‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍د ش‍اخ‍ص‍ه‌ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; رج‍ب‌ زاده‌; ج‍ع‍ف‍ری‌ ، اح‍م‍د
thesis0492.pdf.jpg1387ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ زا در م‍ح‍ی‍ط ک‍اری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۵ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍از و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رای‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ) ( AHPق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌; ج‍م‍ال‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا; م‍ص‍ب‍اح‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا
thesis0595.pdf.jpg1388ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ زا در م‍ح‍ی‍ط ک‍اری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۵ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍از و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رای‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ) ( AHPق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌; ج‍م‍ال‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا; م‍ص‍ب‍اح‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا
thesis0341.pdf.jpg1386ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ زا در م‍ح‍ی‍ط ک‍اری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۵ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍از و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رای‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ) ( AHPق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌; ج‍م‍ال‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا; م‍ص‍ب‍اح‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا