Browsing by Titles

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
 
Showing results 144961 to 144980 of 145999 < previous   more >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
thesis0144.pdf.jpg1383ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ روغ‍ن‌ ه‍ا درص‍ن‍ع‍ت‌ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ل‍وئ‍ن‍ت‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ روغ‍ن‌)گ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا; دش‍ت‍ی‌ ،ح‍م‍زه‌
thesis0232.pdf.jpg1384ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ روغ‍ن‌ ه‍ا درص‍ن‍ع‍ت‌ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ل‍وئ‍ن‍ت‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ روغ‍ن‌)گ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا; دش‍ت‍ی‌ ،ح‍م‍زه‌
thesis0233.pdf.jpg1384ش‍ن‍اخ‍ت‌ وان‍ت‍خ‍اب‌ روغ‍ن‌ درص‍ن‍ع‍ت‌گ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا; س‍ه‍ول‍ی‌،ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
thesis0305.pdf.jpg1385ش‍ن‍اخ‍ت‌ وان‍ت‍خ‍اب‌ روغ‍ن‌ درص‍ن‍ع‍ت‌گ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا; س‍ه‍ول‍ی‌،ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
thesis0145.pdf.jpg1383ش‍ن‍اخ‍ت‌ وان‍ت‍خ‍اب‌ روغ‍ن‌ درص‍ن‍ع‍ت‌گ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا; س‍ه‍ول‍ی‌،ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
thesis0029.pdf.jpg1382ش‍ن‍اخ‍ت‌ وان‍ت‍خ‍اب‌ روغ‍ن‌ درص‍ن‍ع‍ت‌گ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا; س‍ه‍ول‍ی‌،ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
thesis0377.pdf.jpg1386ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار ب‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اول‍وی‍ت‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍ون‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍د ش‍اخ‍ص‍ه‌ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; رج‍ب‌ زاده‌; ج‍ع‍ف‍ری‌ ، اح‍م‍د
thesis0528.pdf.jpg1387ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار ب‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اول‍وی‍ت‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍ون‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍د ش‍اخ‍ص‍ه‌ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; رج‍ب‌ زاده‌; ج‍ع‍ف‍ری‌ ، اح‍م‍د
thesis0595.pdf.jpg1388ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ زا در م‍ح‍ی‍ط ک‍اری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۵ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍از و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رای‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ) ( AHPق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌; ج‍م‍ال‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا; م‍ص‍ب‍اح‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا
thesis0341.pdf.jpg1386ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ زا در م‍ح‍ی‍ط ک‍اری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۵ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍از و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رای‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ) ( AHPق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌; ج‍م‍ال‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا; م‍ص‍ب‍اح‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا
thesis0492.pdf.jpg1387ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ زا در م‍ح‍ی‍ط ک‍اری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۵ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍از و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رای‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ) ( AHPق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌; ج‍م‍ال‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا; م‍ص‍ب‍اح‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا
thesis0719.pdf.jpg1394ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ک‍ان‌ ن‍ق‍طه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ س‍ف‍ارش‌ م‍ش‍ت‍ری‌ در زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ل‍ب‍ن‍ی‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ش‍رک‍ت‌ زری‍ن‌ غ‍زال‌)غ‍لام‍رض‍ا ج‍م‍ال‍ی‌; رح‍ی‍م‌ ق‍اس‍م‍ی‍ه‌; خ‍ادم‍ی‌؛ ام‍ی‍ن‌
thesis0053.pdf.jpg1382ش‍ن‍اوره‍ای‌ اث‍ر س‍طح‍ی‌ وروش‍ه‍ای‌ ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ درگ‌ آن‍ه‍اآب‍ی‍ن‌،ح‍س‍ن‌; داراب‍ی‌،ب‍اب‍ک‌
thesis0257.pdf.jpg1384ش‍ن‍اوره‍ای‌ اث‍ر س‍طح‍ی‌ وروش‍ه‍ای‌ ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ درگ‌ آن‍ه‍اآب‍ی‍ن‌،ح‍س‍ن‌; داراب‍ی‌،ب‍اب‍ک‌
thesis0169.pdf.jpg1383ش‍ن‍اوره‍ای‌ اث‍ر س‍طح‍ی‌ وروش‍ه‍ای‌ ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ درگ‌ آن‍ه‍اآب‍ی‍ن‌،ح‍س‍ن‌; داراب‍ی‌،ب‍اب‍ک‌
thesis0506.pdf.jpg1387ش‍ن‍اوره‍ای‌ ج‍رث‍ق‍ی‍ل‌ دارآب‍ی‍ن‌; ج‍ع‍ف‍ری‌ ،ع‍ق‍ی‍ل‌
thesis0355.pdf.jpg1386ش‍ن‍اوره‍ای‌ ج‍رث‍ق‍ی‍ل‌ دارآب‍ی‍ن‌; ج‍ع‍ف‍ری‌ ،ع‍ق‍ی‍ل‌
71.pdf.jpg1395صراحت بیانِ يحیی سماوی در قصیده "هموم عراقیة" در پرتو نظريه سیستمی – نقشی هلیدیقاسم مختاری; مریم یادگاری
65.pdf.jpg1395ضرب‌المثل‌هاى مشترک بین مردم عرب خوزستان و دو کشور کويت و بحرينجاسم قیم; لیلا فکارى
combined_document_3.pdf.jpg1393ضریب ویسکوزیته فیلم نازک پلی آمید-66 در مجاورت صفحه گرافینی و خلاءحسین اسلامی; نرگس کرمی