Browsing by Titles

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
 
Showing results 144961 to 144980 of 145949 < previous   more >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
a.pdf.jpg1394طراحی و شبیه سازی یک هیدروفون جهتی با استفاده از روش اجزاء محدوداحمد کشاورز; استاد مشاور; سید احسان حبیبی; نادر بحرانی
thesis0409.pdf.jpg1386طراح‍ی‌ PIPING در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ و پ‍ن‍وم‍ات‍ی‍ک‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌
thesis0560.pdf.jpg1387طراح‍ی‌ PIPING در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ و پ‍ن‍وم‍ات‍ی‍ک‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌
thesis0178.pdf.jpg1383طراح‍ی‌ STAGE وک‍ارب‍رد ت‍ئ‍وری‌ ورت‍ک‍س‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ح‍ی‍دری‌ ع‍ب‍دی‌،ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
thesis0062.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ STAGE وک‍ارب‍رد ت‍ئ‍وری‌ ورت‍ک‍س‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ح‍ی‍دری‌ ع‍ب‍دی‌،ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
thesis0266.pdf.jpg1384طراح‍ی‌ STAGE وک‍ارب‍رد ت‍ئ‍وری‌ ورت‍ک‍س‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ح‍ی‍دری‌ ع‍ب‍دی‌،ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
thesis0612.pdf.jpg1389طراح‍ی‌ اب‍زار ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍دل‌ ه‍ای‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍رای‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌، ح‍م‍ی‍د; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌، داری‍وش‌; اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍ران‌
thesis0588.pdf.jpg1388طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ری‍اض‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍اب‌ در م‍س‍ی‍ر ی‍اب‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ در ش‍رک‍ت‌ دو ن‍ارخ‍زرم‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌، داری‍وش‌; ج‍م‍ال‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا; اس‍ع‍دی‌ آق‍اج‍ری‌، م‍ج‍ی‍د
thesis0334.pdf.jpg1386طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ری‍اض‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍اب‌ در م‍س‍ی‍ر ی‍اب‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ در ش‍رک‍ت‌ دو ن‍ارخ‍زرم‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌، داری‍وش‌; ج‍م‍ال‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا; اس‍ع‍دی‌ آق‍اج‍ری‌، م‍ج‍ی‍د
thesis0485.pdf.jpg1387طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ری‍اض‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍اب‌ در م‍س‍ی‍ر ی‍اب‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ در ش‍رک‍ت‌ دو ن‍ارخ‍زرم‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌، داری‍وش‌; ج‍م‍ال‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا; اس‍ع‍دی‌ آق‍اج‍ری‌، م‍ج‍ی‍د
thesis0532.pdf.jpg1387طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ک‍ارآی‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در ن‍ظام‌ ت‍ول‍ی‍د چ‍اب‍ک‌ ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ت‍رو ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ وی‍ژه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ان‍رژی‌ پ‍ارس‌ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد ، خ‍داک‍رم‌; ت‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
thesis0381.pdf.jpg1386طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ک‍ارآی‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در ن‍ظام‌ ت‍ول‍ی‍د چ‍اب‍ک‌ ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ت‍رو ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ وی‍ژه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ان‍رژی‌ پ‍ارس‌ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد ، خ‍داک‍رم‌; ت‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
662 Samira Karimi.pdf.jpg1391طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ س‍رآم‍دی‌ در ب‍خ‍ش‌ ت‍ع‍اون‌داری‍وش‌ م‍ح‍م‍دی‌‌زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌; ی‍ع‍ق‍وب‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌; سمیرا کریمی
thesis0115.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ب‍ارج‌ ۸۵۰ ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌ م‍وس‍س‍ه‌ رده‌ ب‍ن‍دی‌ آم‍ری‍ک‍ازاه‍دی‌; ش‍ادک‍ام‌،ح‍س‍ن‌
thesis0216.pdf.jpg1384طراح‍ی‌ ب‍رج‌ خ‍ورش‍ی‍د ب‍رای‌ ت‍ول‍ی‍د ۵۰ ک‍ی‍ل‍ووات‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رم‍ل‍ک‌ زاده‌ ،پ‍روی‍ز; خ‍وش‌ م‍ن‍ش‌; روم‍ن‍ا،س‍ارا
thesis0012.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ب‍رج‌ خ‍ورش‍ی‍د ب‍رای‌ ت‍ول‍ی‍د ۵۰ ک‍ی‍ل‍ووات‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رم‍ل‍ک‌ زاده‌ ،پ‍روی‍ز; خ‍وش‌ م‍ن‍ش‌; روم‍ن‍ا،س‍ارا
thesis0128.pdf.jpg1383طراح‍ی‌ ب‍رج‌ خ‍ورش‍ی‍د ب‍رای‌ ت‍ول‍ی‍د ۵۰ ک‍ی‍ل‍ووات‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رم‍ل‍ک‌ زاده‌ ،پ‍روی‍ز; خ‍وش‌ م‍ن‍ش‌; روم‍ن‍ا،س‍ارا
thesis0288.pdf.jpg1385طراح‍ی‌ ب‍رج‌ خ‍ورش‍ی‍د ب‍رای‌ ت‍ول‍ی‍د ۵۰ ک‍ی‍ل‍ووات‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رم‍ل‍ک‌ زاده‌ ،پ‍روی‍ز; خ‍وش‌ م‍ن‍ش‌; روم‍ن‍ا،س‍ارا
plan0057.pdf.jpg1386طراح‍ی‌ ب‍رج‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ ب‍رای‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ در اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رخ‍وش‍م‍ن‍ش‌،ش‍ری‍ف‌
plan0133.pdf.jpg1379طراح‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ (HVAC)م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا