Browsing by Issue Dates

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 28026  more >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
plan0103.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌: س‍ازش‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و ف‍را س‍اخ‍ت‍ار س‍ل‍ول‌ ک‍ل‍رای‍د آب‍ش‍ش‌ م‍اه‍ی‌ ش‍ان‍ک‌ (Acanthopagrus) در ش‍رای‍ط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍وری‌ن‍ف‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‍اب‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍ود
plan0101.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ طرح‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌: ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر در ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌دروی‍ش‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
plan0030.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ وی‍س‍ک‍وزی‍ت‍ه‌ م‍ای‍ع‍ات‌ ی‍ون‍ی‌اس‍لام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
plan0068.pdf.jpg1300ک‍وان‍ت‍ش‌ م‍ی‍دان‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ درح‍ض‍ور دو ت‍ی‍غ‍ه‌ دی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‌ ات‍لاف‍ی‌ف‍ال‍ی‌ ن‍ژاد،ح‍س‍ی‍ن‌
plan0019.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ن‍اه‍ن‍ج‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ام‍ی‍ن‍ی‌ خ‍وی‍ی‌، ن‍اص‍ر
plan0077.pdf.jpg1300س‍ن‍ت‍ز و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ رن‍گ‍ی‌ پ‍ن‍ت‍ام‍ی‍ن‌ س‍ی‍ان‍ی‍ن‌ ج‍دی‍د Synthesis andCharacterization of New PentamethinecyanineDaysم‍ه‍ران‌ پ‍ور،ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د
plan0084.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌: اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍م‌ ت‍ت‍راک‍ل‍ری‍د و ق‍ل‍ع‌ ت‍ت‍را ک‍ل‍ری‍د م‍ت‍ص‍ل‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ س‍طح‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ا ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زور ه‍ای‌ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ج‍دد ب‍رای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌۳ و۴- دی‌ ه‍ی‍دروپ‍ی‍ری‍م‍ی‍دی‍ن‌-۲(ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌،خ‍داب‍خ‍ش‌
plan0090.pdf.jpg1300طراح‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ح‍ص‍ولات‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ دارای‌ اول‍وی‍ت‌ ق‍اب‍ل‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ع‍س‍ل‍وی‍ه‌ه‍اش‍م‍ی‌ ف‍رد،س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ل‍طی‍ف‌
plan0053.pdf.jpg1300چ‍ه‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ گ‍راف‌ م‍ق‍س‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ه‍ای‌ ص‍ف‍ر ی‍ک‌ ن‍ی‍م‍گ‍رد ج‍اب‍ه‌ ج‍ای‍ی‌ م‍س‍طح‌ اس‍ت‌ ؟م‍ق‍رب‌،م‍ژگ‍ان‌
plan0105.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ طرح‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌: ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر در ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌دروی‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
plan0121.pdf.jpg1300ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ آم‍ای‍ش‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رده‍م‍لای‍ی‌،م‍س‍ع‍ود
plan0125.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ ذوب‌ ن‍ان‍و خ‍وش‍ه‌ه‍ای‌ ادم‍ن‍ت‍ان‌ک‍ری‍م‍ی‌،م‍ژگ‍ان‌
plan0026.pdf.jpg1300س‍ن‍ت‍ز و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ رن‍گ‍ی‌ پ‍ن‍ت‍ام‍ت‍ی‍ن‌ س‍ی‍ان‍ی‍ن‌ ج‍دی‍دم‍ه‍ران‌ پ‍ور، ع‍ب‍د ال‍م‍ح‍م‍د
plan0144.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ پ‍روژه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ج‍ری‍ان‌ ج‍اب‍ه‌ ج‍ای‍ی‌ اج‍ب‍اری‌ از داخ‍ل‌ ی‍ک‌ ک‍ان‍ال‌ ب‍ا م‍ق‍طع‌ م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ن‍غ‍م‍ه‌س‍ن‍ج‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
plan0083.pdf.jpg1300طرح‌ ج‍ام‍ع‌ ف‍ن‌ آوری‌رس‍ت‍م‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
plan0033.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‍ائ‍ی‍ه‍ا و ق‍اب‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ دان‍ش‌ آم‍وخ‍ت‍گ‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا در پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍از ب‍ازار ک‍ار در م‍ن‍طق‍ه‌ پ‍ارس‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ م‍ن‍اس‍ب‌ب‍ه‍روزی‌،م‍ح‍م‍د
plan0002.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ : گ‍م‍رک‌ ب‍وش‍ه‍ر و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ت‍ج‍ارت‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ در دوره‌ ق‍اج‍ارس‍ع‍ی‍دی‌ ن‍ی‍ا، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
plan0040.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ خ‍راب‍ی‍ه‍ای‌ روس‍ازی‍ه‍ای‌ آس‍ف‍ال‍ت‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر-م‍ع‍ض‍لات‌ و راه‍ک‍اره‍ام‍ل‍ک‍وت‍ی‌،م‍ح‍م‍ود
plan0015.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ق‍طه‌ اش‍ب‍اع‌ ک‍رب‍ن‌ و روش‌ ه‍ای‌ اح‍ی‍اء آن‌م‍ف‍رح‍ی‌ ،م‍س‍ع‍ود
plan0094.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ی‍ره‍ای‌ طراح‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ در م‍وس‍س‍ات‌ ای‍ران‍ی‌ق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌